29. ژانویه 2022

حزب کمونیست و انقلاب اجتماعی

تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ سرکوب طبقات حاکم و استثمار و ستمگر حاکم علیه طبقات رنجبر و فرودست جامعه است. تاریخ متشکل ترین طبقه اجتماعی در …

نه به انشعاب و پراکندگی !

کمونیستها جزوی از طبقه کارگرند و هیج وظیفه ای مبرمتر و ضروری تر از سازماندهی  طبقه کارگر بمثابه نیروی هدایت کننده  توده های وسیع ستمدیدگان …

سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت

سوسیالیسم بی شک طبق قانون دیالکتیک تاریخی تحول جوامع طبقاتی، دیر یا زود با توجه به شرایط ویژه هر جامعه،  جای نظام سرمایه داری را …

سرمایه داری و محیط زیست

دانشمندان معتقدند تا پایان قرن خشکسالی، گرمای سوزان و توفان های بی سابقه و وحشتاک محیط زیست و زندگی بشر را به نابودی می کشاند. …

به یاد رفیق سعید سهرابی

به یاد رفیق سعید سهرابی ،از کادر های  ” هسته اقلیت ” شایسته است  از استواری او در ادامه راه طولانی رهایی طبقه کارگر ، …

جنبش کارگری و وضعیت کنونی

تظاهرات و اعتصابات طبقات و قشرهای مختلف کارگران و زحمتکشان به امری روزمره در ایران بدل شده است. هنوز اعتصاب هفت تپه تمام نشده؛ اعتصاب …

علیه نئولیبرالیسم

در شانزدهم آذر ماه امسال در تظاهراتی که به مناسبت روز دانشجو در شهرها و دانشگاههای کشور برگزار شد، شعارهایی علیه نئولیبرالیسم بکار برده شد …

تدارک مبارزه مسلحانه حزب در شمال

روز ۱۵ آبان ۱۳۶۰، حزب ما بدنبال آغاز مرزبندی با انحرافات رویزیونیستی کنگره اول و اتخاذ سیاست سرنگونی رژیم سرمایه‌داری مذهبی حاکم، به پای اثبات …