20. ژانویه 2022

جنبش کارگری و وضعیت کنونی

تظاهرات و اعتصابات طبقات و قشرهای مختلف کارگران و زحمتکشان به امری روزمره در ایران بدل شده است. هنوز اعتصاب هفت تپه تمام نشده؛ اعتصاب …

علیه نئولیبرالیسم

در شانزدهم آذر ماه امسال در تظاهراتی که به مناسبت روز دانشجو در شهرها و دانشگاههای کشور برگزار شد، شعارهایی علیه نئولیبرالیسم بکار برده شد …

تدارک مبارزه مسلحانه حزب در شمال

روز ۱۵ آبان ۱۳۶۰، حزب ما بدنبال آغاز مرزبندی با انحرافات رویزیونیستی کنگره اول و اتخاذ سیاست سرنگونی رژیم سرمایه‌داری مذهبی حاکم، به پای اثبات …