23. می 2022

پیروز باد اول ماه مه

روز اول ماه مه را به روز همبستگی کلیه نیروهای اجتماعی ایران علیه نظام سرمایه داری حاکم تبدیل کنیم * تشکل های  معلمان، بازنشستگان ،دانشجویان …

اول ماه مه در راه است

 طبقه کارگر ایران تنها نیرویی است که می تواند با سازمان دادن خود وبا گسترش همه جانبه و اتحاد عظیم وسراسری کلیه ستمکشان و استثمار …

کارگران، زحمتکشان، مردم آزاده

بهار فرا می رسد، اما زمستان همچون گذشته نیست. مناطق گرم دچار یخ بندان و مناطق سرد از گرمای ناگهانی تغییر چهره داده‌اند. سیل‌ها، خشک‌سالی، …

جنگ در اوکرائین 

بالاخره بعد از مدتها کشمکش سیاسی، که خود به گذشته بعد از فروپاشی شوروی برمی گردد، نیروهای نظامی روسیه برای متحقق کردن ۴ درخواست اعلام …

بیانیه تشکل های کارگری

ما همچنین در سال‌های گذشته معیار و مبنایی برای حداقل مزد پیشنهاد کرده‌ایم که مورد تأیید و پشتیبانی شمار فزاینده‌ای از تشکل‌های کارگری و مدافعان …

نه به جنگ و نه به سرکرده گرائی

 جنگ روسیه با اوکرائین جنگی است در یک سو ناتو و قدرت نظامی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا برای حفظ و ادامه سرکردگی جهان و در …