جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰

کارگران ذوب مس خاتون آباد

صد سال مبارزه کارگران ایران، صد سال سازماندهی، اتحاد و همبستگی، صد سال شلاق و شکنجه و اعدام و دارو حلق آویز چنین است رفتار نظام های حاکم نمایندگان سرمایه داری ایران. نسل اندر نسل مبارزه چنین است منطق طبقه کارگر . چهارم بهمن ۱۳۸۲ – در حکومت به اصطلاح اصلاح طلبان این حامیان نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی که چرک و خون از پنجه هایشان می چکد در برابر اعتصاب و تظاهرات مسالمت آمیز کارگران مجتمع "ذوب مس" خاتون آباد  بجای پاسخ مثبت به درخواست های  حق طلبانه ، توسط گارد ضد شورش آنها را به رگبار بستند و چهار کارگر مبارزه را در جا کشتند و دهها تظاهر کننده را زخمی و دستگیر کردند. مجتمع "ذوب  مس" یکی از پروژه هایی بود که برنامه غارت منابع معدنی ایران طبق سیاست نئولیبرالیستی رژیم جمهوری اسلامی ریخته شده بود و باید  رژیم به سرمایه داری جهان نشان  میداد که پشت نیروی کار ارزان از پشتیبانی نیروهای مسلح حاکمیت برخوردار است تا حدی که از به رگبار بستن کارگران ابائی ندارد. یاد جانباختگان این سرکوب خونبار جاویدی، مومنی، ریاحی ، و مهدوی  برای همیشه زنده و  الهام بخش مبارزه زحمتکشان ایران  خواهد بود. رژیم جمهوری اسلامی یکی از مباحاتش اینست که تولید مس را در کشور به  بیستمین  سطح جهانی رسانده و دولت روحانی  در برنامه چهارساله ای که ریخته مدعی است  اشتغالزایی را  تا چهار هزار نفر ارتقا خواهد داد. بی شک با گسترش و تمرکز کارگری در  خاتون آباد، سرمایه داری ایران گورکنان خود را خلق می  کند. در روز ۲۴ ژانویه مطابق با پنجم بهمن ماه ۹۹  بیش از ۲۵ نهاد های چپ و دموکراتیک در خارج کشور در سراسر دنیا  سالگرد کشتار چهارم بهمن هشتاد دو را به کارزاری علیه رژیم ضد کارگری حاکم تبدیل کرده اند.

حزب رنجبران ایران  وظیفه  خود را پشتیبانی همه جانبه و همه روزه و تا به آخر از جنبش های کارگری میداند واز این کارزار گسترده پشتیبانی می کند. نیروهای متشکل چپ و کمونیست بی شک  وفادار به مشی عمومی سیاسی انقلاب سوسیالیستی که تنها آلترناتیو درست و قابل تحقق برای رهایی توده های وسیع زحمتکشان و ستمدیدگان است همراه این ابتکار نهادهای چپ و دمکرات خواهند بود.

هیچ نیرویی در برابر لشکر میلیونی گورکنان سرمایه داری قادر به مقاومت نخواهد بود

یاد  جانباختگان  ذوب مس خاتون آباد هرگز فراموش نخواهد شد

چهارم بهمن را به روز مقاومت و مبارزه کارگری علیه سرمایه تبدیل کنیم

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ