جمعه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

رفیق فریبرز رئیس دانا درگذشت

چه زندگی بهتر از اینکه تا آخر بخاطر آرمان های والای  انسانی علیه  رژیمی ستمگر و ظالم و فاسد ایستادگی کنی . رفیق فریبرز رئیس دانا هنگامی ما را ترک کرد که طبقه کارگر ایران، توده های ستمدیده و قاطبه مردم آزادیخواه به وجودش نیاز داشتند.

حزب رنجبران ایران یک دوست وفادار به سوسیالیسم، مقاوم در زندان و بیرون زندان، عضو کانون نویسندگان ایران را از دست داد، غم فقدانش بس گران و درد آور است. راه رهائی انسان از ستم و استثمار طبقاتی که او بر آن پای می فشرد بیشک توسط مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم  ادامه خواهد یافت.

یادش گرامی باد

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ