پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰

 در مرگ استاد شجریان

در مرگ استاد شجریان، مردمی در اعتراض به نظامی که بنیاد گذارش موسیقی را با هروئین یکی می دانست  جواب دندان شکنی دادند: در سراسر ایران و بیرون از ایران عاشقان موسیقی او، آزادیخواهان و مخا لفان حاکم، در قدرانی از شجریان که ایستاد و تا آخر مقاومت کرد و از شعار ی که در سال 88 جلو دوربین داد " مرگ  بر دیکتاتور " فرا تر رفت و با تمام فشارهایی که روی او گذاشتند هیچگاه سر تعظیم فرود نیاورد. وهمچنان برای آزادی و دموکراسی در ایران در سمت اکثریت عظیم توده های ستمدیده  علیه نظام جمهوری اسلامی ایستاد. او نیزهمراه اکثریت  در روزهای اول انقلاب به استقبال پیروزی انقلاب رفت ولی دیری نپائید که به خدعه خمینی پی برد و از نظام ولایت فقیه دوری جست .

 اورا بنا به  خواستش و پشتیبانی قاطعانه خانواده وعاشقانش در مقبره ابوالقاسم  فردوسی، کنار اخوان ثالث خاک خواهند کرد تا زیارتگاه مرغان سحر، دوستداران موسیقی وهنر وره روان راه آزادی شود.

یادش گرامی باد

حزب رنجبران ایران

روز جهانی علیه اعدام

دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام است.  نظام جمهوری اسلامی یکی از قهارترین نظام های جهان در بکاربردن این شیوه آدمکشی است که از همان آغاز حکومتش بکارگرفته است. امروز درایران موج عظیمی از مردم آزادیخواه ایران علیه اعدام بپا خاسته اند و در محکوم کردن نوید افکاری، تشکل های مستقل کارگری با بیانی راستین ضمن محکوم کردن نظام در اعدام نوید افکاری به پشتیبانی از جنبش  ممنوعیت اعدام برخاستند.

حزب رنجبران ایران  بهترین فرزندان زن ومرد  خود را در دو رژیم سلطنتی و ولایت فقیه در میدانهای اعدام از دست داده است و بی شک استوار درسمت جنبش ممنوعیت اعدام ایستاده است. نه به اعدام خواست اکثریت مردم است. گرفتن این حق تنها از طریق مبارزه متحد ومتشکل وسیعترین نیروهای زحمتکش و آزادیخواه بدست می آید.

حزب رنجبران ایران  - نهم اکتبر 2020

چه باشد از بلای جنگ صعب‌تر؟
که کس امان نیابد از بلای او
شراب او ز خون مرد رنجبر
وز استخوان کارگر، غذای او
بهار

کشتار یک میلیونی ارمنی ها هنوز در خاطره هست که امروز جنگی بازهم در ادامه همان ناسیونالیسم تنگ نظرانه میان دو کشوری که زیر چتر کشور شوراها سال ها در صلح زندگی می کردند و در جنگ ضد فاشیسم علیه آلمان هیتلری متحد و در یک سنگر می جنگیدند، برپاشده است. جنگی که در موقعیت خطرناکی بر پا شده است چون در دوران پرخطری بسر می بریم .

بحران ساختاری سرمایه که صاحبانش دیگر راهی به نجات خود ندارند را بر آن داشته که دامنه رقابت فسار گسیخته و هرج و مرج ناشی از آن را به جنگ کشاند. فاشیسم زاییده دوران بحران سرمایه داریست و نژادپرستی و ناسیونالیسم پوشش ایدئولوژیک آن برای فریب توده های بیکار شده، تهیدست و رانده شده به حاشیه نشین های باد کرده ی جوامع سرمایه داری می باشد. درعین حال این جنگی نیابتی بین قدرت های امپریالیستی و مرتجع محلی برای تقسیم بازارهای منطقه و تصفیه حساب های سیاسی است.

این جنگ تنها به سود دشمنان مردم، بسود اسلحه فروشان جهان سرمایه وادامه هرج و مرج بیشتر در منطقه است.

کارگران جهان متحد شوید.

کارگران وخلق های ستمدیده جهان متحد شوید 

چنین است آموزش های اساسی کمونیسم . 

حزب رنجبران ایران خواهان خاتمه دادن فوری به این جنگ خانمان سوز وضد مردمی است 

خاورمیانه به خاطر تاریخ کهن خود سرزمینی است که هزاران سال مردمانش با هم مشترکن زندگی کرده اند. جنگ ها را پادشاهان و حاکمان بر پا کرده اند و به سود خود دست به کشتار و غارت زده اند. باید به این بربریت تاریخی خاتمه داد. دو جنگ جهانی امپریالیستی بشریت را به لبه نابودی کشاند، جنگ های نیابتی و سیاست بالکانیزه کردن های امپریالیستی منطقه ما را به ویرانی کامل کشانده است.برماست  نیروهای کارگری و آزادیخواه در کلیه کشورهای منطقه متحد شوند و دست در دست هم علیه جنگ  و برای صلح وهمبستگی  مبارزه کنند.

دست ها از ارمنستان وآذربایجان کوتاه

حزب رنجبران ایران 

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ