یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

فراخوان حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست لنینیست)، بمناسبت اول ماه مه

طبقه کارگر در سراسر جهان، اول ماه مه امسال را در شرایطی برگزار می کند که یورش وحشیانه علیه او در تمام زمینه ها روز به روز شدیدتر می شود. یک نظراجمالی  از دوره طولانی پس از بین الملل دوم که تصمیم گرفته شد

اول ماه مه، روزی که طبقه کارگر در شیکاگو راهپیمایی تاریخی خود را برای یک روز کاری هشت ساعته سازماندهی کرد  به عنوان روز جهانی طبقه کارگر نام گذاری کند، ما شاهد بسیاری ازافت و خیزهای جنبش بوده ایم.

اما آنچه را که در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه پس از ناکامی و عقب نشینی  های جنبش بین المللی کمونیستی شاهد آن بوده ایم، بی سابقه است. در شرایط تهاجم وحشیانه و دیوانه وار نئوکلونیالیسم / نئولیبرالیسم، نظام امپریالیستی سرمایه داری نه تنها حملات وحشیانه فزاینده ای را به دست آوردهای تا کنونی طبقه کارگر موجب شده است ؛ بلکه خود را به شدت زمانی که رشد بیکاری بی حد و حصر و سیستم قراردادی منجر به محرومیت شدید طبقه کارگر از لحاظ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک می شود،به بازار بنیادگر بی چون وچرا تبدیل کرده است.

به منظور تضعیف واقعیت مبارزه طبقاتی، مراکز فکری امپریالیستی آن را با ایدئولوژی های ارتجاعی مانند برخورد تمدن ها جایگزین می کنند. در پرتو چنین سیاستی اسلام فوبیا گسترش پیدا می کند و تمام مظاهر بنیادگرایان مذهبی، نژادپرستی، برتری جویی و غیره ترویج می شوند. حتی ارزش های دموکراتیک بورژوایی موجود نیز نابود می شوند؛ دولت دموکراتیک بورژوایی به حالت متعارف، اولترا راست  و نئو فاشیستی تبدیل می شود.این یک چالش جدی برعلیه طبقه کارگر و توده های زحمتکش است. اثر این تهاجم نئو-استعماری به اندازه ای جدی است که طبقه کارگر و پیشگامان سیاسی خود را از لحاظ ایدئولوژیکی، سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی خلع سلاح کرده است. در نتیجه، اگرچه مبارزات و مقاومت های بسیاری در همه جا از طرف طبقه کارگر و مردم تحت ستم مشاهده می شوند، از جمله قیام های قدرتمندی که بسیاری از نیروهای ضد مردمی را از قدرت ساقط می کنند، موفق به سرنگونی نظام ارتجاعی حاکم موجود و جایگزینی آن حتی با یک رژیم ضد امپریالیستی مترقی نمی شوند. قدرت های انحصاری در کنترل جهان، موفق به سرکوب این شورش ها و یا حتی ادغام نیروهای جدید در داخل سیستم جهانی خود می شوند.

بنابراین، هنگامی که روز اول ماه مه برگزار می شود، سوال اصلی که در مقابل طبقه کارگر امروز می باشد، این است که چگونه می توان بر این چالش ها غلبه نمود و پیشروی کرد؟ این امر جسارتی را طلب می کند که انحرافات و کمبود ها را شناسایی کرده و جهت اصلاح و تجدید نظر در عملکردها برای توسعه نظریه انقلاب براساس شرایط مشخص عمل نماید. قطعا این کار دشوار است. اما، در حال حاضر این چالش، از ما شجاعت در برخورد با آنهارا در تمام عرصه ها طلب می کند. بیائید در اول ماه  مه این وظیفه را بعهده گیریم و جرات به مبارزه را با جهت گیری جدید، برای پیروزی راه خود و پیشروی آن تأمین کنیم .

راماچندران، دبیر کل حزب کمونیست هتدوستان

۲۰ آوریل ۲۰۱۹

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی