یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مسأله فلسطین و اسرائیل

سرکوب و بمباران بی امان غزه بار دیگر مسئله فلسطین و اسرائیل را به سر خط خبرها کشاند. از زمان اشغال فلسطین تا امروز این نه اولین بار و نه آخرین بار است که صهیونیستهای اسرائیلی با کمک امپریالیست ها بویژه آمریکا و انگلستان به کشتار ملت فلسطین دست می زنند. اما ملت فلسطین با همه سبعیت و درنده خویی که سربازان رژیم

 اسرائیل علیه آنها اعمال می کنند نه تنها سکوت نکرده اند بلکه با تشدید مبارزه صدای رسای خود را به گوش جهان متمدن و عدالت خواه جهان رسانیده اند. اما هر چه که می گذرد دولت اسرائیل منفورتر شده است و به کشت و کشتار بیشتری دست برده است. در طی 6 دهه گذشته نیروهای امنیتی رژیم اسرائیل بارها اردوگاههای فلسطینی ها را به خاک و خون کشیدند و زندان های خود را ازاین ملت قهرمان و مبارز پر کرده اند. رژیم اسرائیل با  اشغال زمین های فلسطینیان بین شهرها و مناطق مسکونی آنها فاصله انداخته است و آنها را محاصره کرده و گرسنگی را به آنها تحمیل کرده است. در عین حال دولت اسرائیل با کمک و همراهی مرتجع ترین نیروهای اسلامی منطقه بویژه رژیم اسلامی و شخص خمینی و با تقویت جریان اسلامی حماس و جهاد اسلامی در جنبش فلسطین سعی کردند که آنرا به دو بخش تقسیم کنند. در حال حاضر فلسطین به منطقه تحت تسلط حماس و الفتح تقسیم شده است. یکی به رهبری محمود عباس و دیگری به رهبری اسماعیل هنیه. در واقع اسرائیل با توطئه و همدستی اسلامیست های منطقه جنبش فلسطین را چند تکه کرده اند. تا نیروی متحد آنرا ضعیف کرده و به نابودی بکشند. توطئه های دیگری هم علیه این جنبش از طرف غرب بویژه آمریکا در جریان است . به رسمیت شناختن بلندی های اشغال شده جولان به عنوان جزئی از خاک اسرائیل، به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و آخرینش معامله قرن که عملا معنایش بیرون کردن فلسطینی ها تا آخرین نفر از خاک فلسطین است. جنایتی که امروز رژیم صهیونیستی اسرائیل با همدستی غرب علیه مردم فلسطین انجام می دهد روی نازی های اردوگاه آشویتس را سفید کرده است. آنها به زن و کودکان و مردم غیر مسلح رحم نمی کنند و به روی هر فرد فلسطینی شلیک می کنند. سرکوب دائم این جنبش و نیز ضعف جنبش کارگری – کمونیستی به تهاجم بیشتر امپریالیست ها و صهیونیست ها به آن، باعث چرخش های سیاسی زیادی در درون جنبش فلسطین شده است. امروز بیشتر از تمام دوره های گذشته رهبران این جنبش دست به خارج دراز کرده است و به همین نسبت ضربه پذیر شده و اتکا به نیروی خود را از دست داده و خون جانباختگان آنها به کارت بازی های سیاسی منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. حزب رنجبران تاریخا و همیشه خود از پشتیبانان جنبش انقلابی فلسطین بوده است و از آن در برابر اشغالگری، تجاوزگری دولت اسرائیل به ملت فلسطین دفاع کرده است. روشن است که دولت اسرائیل با همدستی امپریالیسم آمریکا برای بهم ریختن جوامع همجوار که با نقشه آنها مبنی بر گسترش ارض موعود یهودیت و نیز اهداف غرب برای به تسلیم واداشتن کشورها به سرمایه داری جهانی و بویژه امپریالیست های غربی همخوانی دارد یک جنگ کثیف ضد انقلابی و اشغالگرانه را علیه ملت فلسطین جلو می برند. در این بازی ضد انقلابی معمولا امپریالیسم آمریکا نقش جلو دار حامی بلاواسطه  و امپریالیست های اروپائی یا سکوت و یا تایید همین نقش را در شکل دیگری بازی می کنند امروز با اینکه حماس یک جریان اسلامی مرتجع است ولی خواست برداشتن محاصره از بالای سر مردم غزه که حتی نان و آب را هم   به روی آنها بسته اند دارای حقانیت و پشتیبانی است.حماس این جناح مرتجع جنبش فلسطین بر یک خواست محقانه برای اهداف ارتجاعی خود سوار شده است. خواست پشتیبانی از ملت فلسطین برای آزادی نه تنها در بخش غزه تحت تسلط حماس بلکه در منطقه رام الله تحت تسلط الفتح هم از اشغالگری و نیز آزادی مخالفین این دو حاکم برای  همه آزادیخواهان یک دفاع محقانه است. در این شرایط ما از کمونیست ها و نیروهای انقلابی جنبش فلسطین که برای یک فلسطین و یک اسرائیل دوست ، آزاد و عدالت طلب می جنگند حمایت می کنیم. در این مبارزه نقش نیروهای کمونیست و انقلابی اسرائیل در افشای بیرحمانه و دفاع از انقلاب واقعی فلسطین برجسته تر است. جنبش فلسطین فقط می تواند  مجددا با تکیه به نیروی خود و متحد شدن با انقلابیون منطقه از جمله انقلابیون اسرائیلی به یک نیروی رادیکال و مترقی بازگردند و نقش آزادیبخش و رادیکال خود را نه تنها برای ملت فلسطین بلکه برای همه نیروهای  کمونیست و چپ خاورمیانه ایفا کنند

ع.غ

5/5/2019

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی