شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸

زنده  باد روز جهانی کارگر

پرولتاریا ساخته‌ فقرِ برخاسته از قوانین طبیعی نیست، بلکه زاییده‌ فقری است که مصنوعاً ایجاد شده است. پرولتاریا آن توده‌ انسانی نیست که زیر فشار مکانیکی سنگین جامعه به وجود آمده باشد، بلکه آن توده‌ انسانی است که از تجزیه‌ وحشیانه‌ جامعه، بویژه از تجزیه‌ طبقه‌ متوسط آن پدید می‌آید، گرچه طبعاً صفوف آن به

تدریج با پیوستن فقرایی که به طور طبیعی بوجود می‌آیند فشرده‌تر می‌شود(از نقد فلسفه‌ی حق هگل نوشته کارل مارکس)

اول ماه امسال در شرایط ویژه ای در زندگی   پرولتاریای ایران برگزار می شود شرایطی که سیل و بی لیاقی ودزدی و فساد ....رژیم اسلامی ضربات سنگینی به اقتصاد جامعه زده است ، نظام سرمایه داری حاکم  در بحرانی اقتصادی ،سیاسی فرورفته ، مانده وعاجز شده و در میان توده های وسیع مردم دیگر نه تنها  پشتیبانی ندارد بلکه  مردم ادامه سلطه ی چهل سا له آنها را  دیگر نمی خواهند و در منطقه در رقابت های سرمایه داران و امپریالیستها و همدستانشان  برای سهم بیشتر در فشار شدیدی قرار گرفته است.کارگران و زحمتکشان جامعه از نظام سلطه و استثمار و ستم سرمایه داری به تنگ آمده  اند.بشریت به مرز دو راهی سوسیالیسم و یا بربریت رسیده است. وقت انتخاب آگاهانه  برای رهایی بشریت  فرا رسیده است

از سوی دیگر بدیل های دیگر بورژوازی که هدفی جز ادامه نظام سرمایه ندارند و از هم اکنون دست در د ست امپریالیسم آمریکا ،اسرائیل وعربستان دارند حتی اگر با کمک آنها  به قدرت برسند برای  اکثریت عظیم مردم ایران  ثمره ای نخواخد داشت.

انقلابات سرمایه داری نتوانسته است در دوران کنونی مشکلات اجتماعی طبقه کارگر را حل کرده و حداقل زندگی انسانی را برای وی تامین کند . بدیل سرمایه داری حتی بعد از جمهوری اسلامی هم همین روال را ادامه خواهد داد.تحول اساسی و تغییر سیستم سرمایه داری در آینده فقط می تواند توسط طبقه کارگر و جامعه سوسیالیستی صورت گیرد

طبقه کارگر ایران که بزرگترین نیروی اجتماعی جامعه است  وظیفه دارد خود را  بعنوان  بدیل سیاسی توانا با برنامه سیاسی سوسیالیستی خود در اوضاع کنونی معرفی کند. اول ماه مه روز جهانی کارگری موقعیتی بس مناسب است که پرچم سرخ اول ماه مه را به پرچم مبارزه کار علیه سرمایه و جنبش عمومی توده های وسیع بستوه آمده تبدیل کرد.

بر ماست بعنوان احزاب ،سازمان ها ،نهاد های کمونیستی ،چپ و کارگری متحدانه به پیشواز برگزاری سراسری و توده ای اول ماه مه رویم.

بر ماست که از کلیه ابتکارات کارگری وتوده ای اتحادیه ها ،سندیکا ها ،شورا ها و دیگر تشکلات توده ای در این  روز تاریخی پشتییانی کنیم

پیش بسوی بر گزاری هرچه با شکوه تر اول ماه مه

زنده باد انقلاب ، زنده باد سوسیالیسم

چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است

حزب رنجبران ایران

یازده اردیبهشت 1398 –اول ماه مه 2019

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی