یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تروریسم

تروریسم به هر شکل ودر هر میزانش امروز به قدرت یابی بازهم بیشتر طبقه حاکم جهان بورژوازی خدمت می کند با منافع طبقه کارگر ،ستمدیگان جهان وتوده های عظیم نردم در تضاد است . وظیفه چپ وکمونیست هاست  با این پتیاره ی دوره انحطاط و بحران ساختاری سرمایه داری  به مبارزه برخیزند.

 

کشتار جمعی آوریل در کولمبو پایخت  سیلا ن ( سیری لانکا ) یکی از نمونه های  جدید داعش است که توسط سلول های پرا کنده ی آن که بنام سلول های  "خوابی  " معروفند صورت گرفته است. اثرات آن  بسود بورژوازی و قدرت دولتی از هم اکنون دیده می شود. قدرت نمایی نیروهای مسلح ،اعلام حکومت نظامی و گسیل گشت و سرکوب در محلات مسلمانان برای جبران سهل انگاری تنام عیار حکومت است.

آقای ترامپ بر خلاف ارزیابی ها ی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اش  سال قبل پایان قدرت داعش را اعلام کرد در حالیکه همان زمان کارشناسان آنرا توهم او اعلام کردند.

تروریسم پدیده ایست دیر پای که  در گذشته طبقات ستمدیده و نیروهای مقاومت علیه حکومت های دیکتاتوری بکار می برده اند . بعضی ها حتی اصل لغت اسه سن  را  از ایران می دادند که به از جنبش حسن صباح – هشاشین حکایت دارد.

از دید ماتریالیسم تاریخی  قهر نقش ماما را در  جامعه ای که آبستن جامعه ای نوین است بازی می کند. اما هر طبقه با توجه به  تاریخ ،شرایط نیروهای مولده و صف آرایی طبقاتی شیوه های خود را دربکاربرد قهر بکار می برد. از زمانی که طبقه کارگر به شکرانه کار پر ارزش علمی مارکس وانگلس صاحب جهانبی و تئوری خود شد به کار بر قهر توسط پرولتاریا خصلت توده ای پیداکرد . برجسته ترین جنگ های تودهای داخلی وضد اشغالگری ژاپن در چین است که مائوتسه دون آنرا در کتاب معروف خود " در بارهی جنگ توده آی " عرضه کرده است.

درتاریخ    24 بهمن  در استان سیستان و بلوچستان یک خودروی بمب گذاری شده انتحاری در برخورد به یک اتوبوس سپاه پاسداران باعث کشته شدن 41نفرو زخمی شدن 27 نفر شد. جمهوری اسلامی اسرائیل و عربستان و امارات متحده و آمریکا را مسئول آن دانست و بصورت گلایه ای نسبتا تند از سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان خواست که در این کار اطلاعات خود را در اختیار دولت ایران قرار دهد.سازمان ملل متحد آنرا محکوم کرد و بقیه هم خود را از این کار تروریستی مبرا دانستند. سازمان جیش العدل که بعد از گروه ریگی تشکیل شده است  مسئولیت  آنرا بعهده گرفت. ضربه هایی از این دست به رژیم شرایطی را بوجود می آورد که رژیم تروریست اسلامی خود با توسل به آن برای خود حقانیت بخرد و از موضعی طلبکارانه سرکوب را در منطقه و علیه حقوق اولیه مردم گسترش دهد.روشن است که ما با مشکلات ملی و در بین خلق های ساکن ایران بطور جدی مواجه هستیم مبارزه ملل ساکن ایران برای حق تعیین سرنوشت با کار تروریستی همچون اهواز و این بار در بلوچستان هیچ قرابتی ندارد.عملیات تروریستی از این نوع نه تنها به لحاظ سیاسی – نظامی رژیم را ضعیف نمی کند بلکه زمینه ساز کارهای بیشتر تروریستی توسط خود رژیم خواهد شد و بهانه ای برای سرکوب و ایجاد فضای امنیتی – نظامی که کاملا با مبارزات تودهها در رو در رویی با رژیم متضاد و گاهنا بطور مستقیم علیه مبارزات کارگران و زحمتکشان که خواهان مبارزه ای روشن با درخواست هایی روشن که بتوانند تودهها را به انقلاب جلب کنند ، بوجود خواهد آورد .کار تروریستی بطور معمول در جهت ترس و ارعاب دشمنان و از بین بردن امنیتی که مخالفان ایجاد کرده اند است.با توجه به شناخت از حکومت های مرتجع منطقه از جمله خود رژیم جمهوری اسلامی تا بقیه امیرنشینیان و اسرائیل و ....این عمل می تواند توسط هر یک یا بصورت مشترک انجام گرفته باشد. تبعات آن نه تنها به سرکوب بیشتر بلکه به رشد تشنجات بین کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه بین ایران و اسرائیل و برخی کشورهای عربی دامن خواهد زد پی آمد آن فروش بیشتر اسلحه، به غارت بردن منابع طبیعی منطقه توسط امپریالیست ها و ایجاد کینه و تضاد های ملی ، قومی ،مذهبی بیشتر و رشد تضادهای غیر آنتاگونیستی به آنتاگونیستی و نهایتا آشوب و جنگ و خونریزی بیشتر است. این روند با سیاست های طبقه کارگر در کشورهای خاورمیانه که  خواهان همبستگی کم کردن تشنجات و ایجاد جوامع مستقل ، عدالت طلب و دمکرات است کاملا متضاد و علیه آن است. در حال حاضر خاورمیانه خود به مرکز گرهی تضادهای امپریالیستی و رقابت های افسارگسیخته در جهت هژمونی و بیرون راندن رقبا از بازارهای بزرگ و استراتژیک خاورمیانه تبدیل شده است.. رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب خلق بلوچ ، عرب و کرد شرایطی را بوجود آورده است که مرتجعین منطقه همراه دارودسته های امپریالیستی می توانند بیشترین بهره برداری را از آن بکنند. ما در عین محکوم کردن این عمل تروریستی ، همه نیروهای صلح جو و عدالت طلب را فرامی خوانیم که از مبارزات خلق عرب و بلوچ برای برابری با دیگر ملیت های ساکن ایران به دفاع برخیزند.ما همه نیروهای مبارز و کمونیست خلق های ایران از جمله خلق عرب و بلوچ را به اتحاد بیشتر و تلاش برای ایجاد همبستگی کارگران ملیت های ساکن ایران در جهت سرنگونی رژیم سرکوبگر اسلامی فرا می خوانیم. هیچ راهی بجزء اتحاد و همبستگی نیروهای انقلابی خلق های ستمدیده (بویژه کارگران و زحمتکشان آنها ) برای ساختن یک جامعه عاری از تروریسم و نفرت وجود ندارد.

ع.غ

1398/2

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی