یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

 تمرکز ثروت موجب امپریالیسم جهانی جدید می شود

مقاله ای که از این نویسنده برای خوانندگان عزیز رنجبر آوردیم به درستی در مورد تمرکز بیش از هر زمان دیگر در تاریخ سرمایه داری صحبت می کند، اما جهان امروز ما آبستن تغییر و تحولات بسیار بزرگی ست چرا که تضادهای موجود در کمپ امپریالیستها از یک طرف و تضاد خلقهای گرسنه و جان به لب آمده

جهان با امپریالیستهای غارتگر و متجاوز از طرف دیگر جهان را هر چه نزدیکتر به سمت انقلاب در کشورهای دربند و بالاخره انقلاب جهانی سوق می دهد.

تغییر رژیم در عراق و لیبی، جنگ سوریه، بحران ونزوئلا، تحریم ها علیه کوبا، روسیه و کره شمالی، بازتاب یک امپریالیسم جهانی جدید است که توسط هسته ای از کشورهای سرمایه داری با حمایت از تریلیون ها دلار ثروت متمرکز شده است. این نظم جهانی جدید سرمایه انبوه به یک امپراتوری تمامیت خواهانه دیکتاتوری از نابرابری و ستم تبدیل شده است.

یک درصدی های جهانی شامل بیش از ۳۶ میلیون میلیونر و ۲۴۰۰ میلیاردر می باشد، سرمایه مازاد خود را با شرکت های مدیریت سرمایه گذاری مانند بلَک راک و جی پی مور گان چیس سرمایه گذاری می کنند. ۱۷ مؤسسه فوقانی این شرکت های سرمایه گذاری تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۷ ، ۴۱ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار را کنترل می کردند. این مؤسسات مالی بطور مستقیم در یک دیگر سرمایه گذاری می کنند و فقط توسط ۱۹۹ نفر مدیریت می شوند که چه کسانی تصمیم می گیرند که چطور و کجا سرمایه های جهانی سرمایه گذاری شوند. بزرگترین مشکل آنها این است که آنها سرمایه بیشتری از فرصت های سرمایه گذاری مطمئن دارند که منجر به سرمایه گذاری های احتمالی پر مخاطره، افزایش هزینه جنگ، خصوصی سازی اموال عمومی و فشار به منظور گشودن فرصت های جدید سرمایه گذاری از طریق رژیم چنج های سیاسی می شود.

نخبگان قدرت با حمایت از سرمایه گذاری در مجموع در یک سیستم رشد اجباری تعبیه شده اند. عدم موفقیت سرمایه برای دست یابی به گسترش منجر به رکود اقتصادی می شود که می تواند موجب کسادی عمیق بازار، قصور یا ورشکستگی بانکی، فروپاشی پول و بیکاری عظیم شود. سرمایه داری یک سیستم اقتصادی ست که ناگزیر خود را از طریق انقباضات، رکود ها و کسادی عمیق بازار تنظیم می کند.

نخبگان قدرت در یک وب از رشد اجباری بدام انداخته شدند که نیازمند مدیریت جهانی مداوم و شکل گیری فرصت های سرمایه گذاری جدید و همواره در حال توسعه است. این گسترش اجباری به یک سرنوشت آشکار در سراسر جهان تبدیل می شود که سلطه کل سرمایه را در تمامی نقاط جهان و فراتر از آن دنبال می کند.

غول ها: قدرت جهانی نخبگان

نخبگان قدرت جهانی از وجود خود به عنوان اقلیت عددی در دریای عظیم بشریت فقیر آگاه هستند. تقریباً ۸۰ درصد جمعیت جهان با روزی ۱۰ دلار زندگی می کنند و نصف جمعیت جهان با کمتر از ۳ دلار در روز زندگی می کنند. سرمایه جهانی متمرکز، در انقیاد نهاد سازمانی قرار می گیرد که سرمایه داری چند ملیتی را به یک امپریالیسم جهانی متمرکز تبدیل می کند که توسط مؤسسات اقتصادی و تجاری جهانی تسهیل شده و توسط امپراتوری نظامی ایالات متحده / ناتو محافظت می شود. این تمرکز سرسام آور ثروت منجر به بحران بشریت می شود، بدین ترتیب فقر، جنگ، گرسنگی، بیگانگی انبوه توده مردم، تبلیغات رسانه ای و انهدام محیط زیست به سطحی رسیده است که آینده بشریت را تهدید می کند.

ایده دولت های مستقل خود گردان که در سرمایه داری سنتی میزیسته، مدتهاست که قربانی شده. با این وجود، جهانی سازی مجموعه ای جدید از مطالبات سرمایه داری را مطرح کرده که نیاز به مکانیسم های فرا ملیتی دارد تا از رشد بطور مداوم سرمایه که بطور فزاینده فراتر از مرزهای ایالتی ست، حمایت کند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ یک شهادتی بود به سیستم جهانی سرمایه که مورد تهدید جدی قرار گرفته بود. این تهدیدات، رها کردن حقوق ملت را بطور کامل و شکل گیری امپریالیسم جهانی را که الزامات جدید جهانی برای حفاظت از سرمایه های فرا ملیتی است، تقویت می کند.  

مؤسسات در کشورهای سرمایه داری از جمله وزارت خانه های دولتی، نیروهای دفاعی، سازمانهای اطلاعاتی، قوه قضائیه، دانشگاه ها و سازمانهای نمایندگی به میزان قابل ملاحظه ای متوجه می شوند که تقاضای فوق العاده از سرمایه های فراملیتی فراتر از مرزهای کشورهای دیگر میرود.  در نتیجه دسترسی به سراسر جهان، شکل جدیدی از امپریالیسم جهانی را بر میانگیزد که از طریق ائتلاف کشورهای اصلی سرمایه داری در تلاش برای رژیم چنج چه در گذشته و چه در حال حاضر از طریق تحریم ها، اقدامات محرمانه علیه آن کشورها، گزینه های مشترک و جنگ با کشورهای نا همیار- ایران، عراق، سوریه، لیبی، ونزوئلا، کوبا، کره شمالی و روسیه، صورت می گیرد.

کودتا در ونزوئلا نشان می دهد که هم سویی کشورهای سرمایه گذار چند ملیتی در تشخیص نیروهای نخبه که مخالف مادورا رئیس جمهور سوسیالیست است، می باشد. یک امپریالیسم جهانی جدید در اینجا فعالیت می کند، بدین ترتیب حاکمیت ونزوئلا بوضوح توسط نظم جهانی امپریالیستی که به دنبال کنترل نه تنها نفت ونزوئلا است، بلکه یک فرصت کامل برای سرمایه گذاری های گسترده از طریق یک رژیم وابسته و دست نشانده جدید.

نفی گسترده رسانه های شرکتهای غول پیکر از رئیس جمهور منتخب دمکراتیک ونزوئلا نشان می دهد که این رسانه ها توسط ایده ئولوگ ها برای نخبه گان قدرت جهانی به کار گمارده می شوند. رسانه های شرکت های غول پیکر امروز بسیار متمرکز و کاملا بین المللی هستند. هدف اصلی آنها ارتقاء فروش محصولات، تبلیغات به طرفداری از سرمایه داری از طریق کنترل روحی آرزو ها و خواستها، احساسات، اعتقادات، ترس و ارزش های انسانی ست. رسانه های شرکتهای غول پیکر این کار را با دستکاری در احساسات و تشویق های انسانی در سرتا سر جهان و از طریق ترویج سرگرمی به عنوان مختل کردن حواس و بالاخره بی تفاوتی نسبت به نابرابری های موجود جهانی انجام می گیرد.

شناخت و تشخیص امپریالیسم جهانی به عنوان ظهور ثروت متمرکز که توسط چند صد نفر مدیریت می شود، برای فعالان دمکراتیک بشر دوست بسیار مهم است. ما باید از مبارزات روبه رشد مردم جهان علیه امپریالیسم جهانی و دولت های فاشیستی، تبلیغات رسانه ای آنها و ارتش امپراتوری آنها،  پشتیبانی کنیم.

توسط پیتر فیلیپس، ۱۴ مارس ۲۰۱۹ از مرکز تحقیقاتی     

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی