دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰

زندانیان سیاسی بی هرگونه قید وشرط آزاد باید گردند

رسوا که بودند، رسواتر شدند. نظام سرمایه داری ولایت فقیه نه تنها از پنجه هایش چرک وخون می چکد و میلیون ها انسان را در زندان بزرگ ایران با زنجیرهای سنگین فقر به بردگی ومرگ تدریجی کشانده است و آگاهانه با سیاست کشتار جمعی، فروماندگی خود را در برابر ویروس کوید نوزده ودلتا نشان داده است با هک شدن مدارهای بسته زندان اوین کوس رسوائی اش به سراسر جهان کشانده شد.

 عملکرد وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفانش که مدعیند  براساس قرآن شریعت  صورت می گیرد در این چهار دهه نشان میدهد این قوم سلطه گر نه تنها بویی از حقوق اولیه شهروندی ندارد بلکه انتقام جویی قبیله قریش را همچنان در سرلوحه حل مناسبات اجتماعی جامعه نوین قرن بیست ویکمی قرار داده است. ویدیوهای زندان اوین، زندانی که ارثیه بجا مانده ی نظام سلطنتی است،  امروز همچنان قتلگاه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی است .

طبقه بورژوازی ایران از همان آغاز وجودش چون زیر سلطه استعمارگران وسپس امپریالیست ها بوجود آمد وتکامل یافت حاکمیتش با سرکوب، زندان، شکنجه واعدام آزادی خواهان، ضد استعماروضد امپریالیست ها ودر صد سال گذشته که طبقه کارگر بعنوان یک آلتر ناتیو طبقاتی به میدان آمده است ضد پیشروان کارگری وکمونیست ها  دستگاه دولتی وامنیتی خود را هر روز گسترش داده است. این طبقه چه در شکل سلطنت وچه در شکل دین ومذهب و ولایت فقیه اوین خانه شکنجه واعدامش بوده وهست .

حزب رنجبران ایران بعنوان گردانی از این لشکر طبقاتی کارگری وادامه دهنده ی راه گلگون شده آلترناتیو کارگری، نسل اندر نسل اعضایش قربانیان جنایتکاران حاکم رژیم های بورژوازی بوده است . هر جا ستم کاری و دیکتاتوری هست آنجا مقاومت ومبارزه موجود است. مرتجعان حاکم چنین می پندارند که با کشتن مبارزان وشکنجه وزندانی کردنشان نقطه پایان به مبارزه می گذارند. تاریخ نشان میدهد همانطور که در دوران سلطنت نشان داد مقاومت را بیشتر دامن می زند و مبارزه را گسترده تر می کند. امروز شاهد این واقعیت تاریخی هستیم که چگونه رژیم ولایی توسط مخالفانش حلقه به حلقه محاصره شده است و تا خصوصی ترین سوراخ های امنیتی رژیم مخالفان انگشت کرده اند.

مبارزه علیه نظام دیکتاتوری، علیه رژیم امنیتی سرکوبگر بخش جدا ناپذیر از آلترناتیو کارگری است . کمونیستها ونیروهای دموکراتیک نسل اندر نسل مشعل مقاومت ومبارزه را در دست داشته اند. از صور اسرافیل ها گرفته تا حیدر عمواوغلی، از فرخی یزدی گرفته تا ارانی وروزبه، از جزنی گرفته تا سعید سلطان پور، از وفا جاسمی وملا آواره گرفته تا در دوران جمهوری اسلامی که باید نام هزاران را ردیف کرد همه حکایت از مقاومتی تاریخساز است. آنچه امروز داریم ریشه در این صد سال مقاومت دارد که لرزه براندام نظام ولایت فقیه انداخته است و قالیباف را مجبور می کند علنی از کمسیون نود مجلس بخواهد به جنایت در حق زندانیان در اوین رسیدگی کند.

همبستگی با زندانیان سیاسی،  مبارزه برای آزادی بی قید وشرط آنها یک وظیفه تخطی ناپذیر هر انسان آزادیخواه است. باید جنبش دفاع از زندانیان سیاسی را به دیگر جنبش های اجتماعی همراه وهمسو کنیم و آلترناتیو کارگری را به چتر کلیه نیروهای ضد نظام سرمایه داری ولایت فقیه تبدیل سازیم.

حزب رنجبران ایران

 

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ