دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بمباران مقرهای احزاب وسازمان های کرد در عراق

جمهوری اسلامی در بامداد روز پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ بعد از اولتیماتوم فرمانده قرار گاه حمزه اطراف مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران را با سلاح های مختلف نظامی از راه دور مورد تهاجم نظامی قرار داد. این تهاجم در ادامه ترور و خرابکاری های دائم رژیم جمهوری اسلامی در خاک کردستان عراق علیه اپوزیسیون کردستان ایران است که در۴ دهه گذشته بصورت بی وقفه ای ادامه داشته است. 

 

رژیم جمهوری اسلامی ایران با توجه به برتری  قوای نظامی در برابر حکومت اقلیم کردستان و بخاطر فشار به این حکومت جهت تحدید کردن فعالیت احزاب و سازمان های  اپوزیسیون  و نیز عقب راندن آنها از کشور همسایه مدت هاست به ترورهای فردی و اعمالی جنایتکارانه دست یازیده است که نقض فاحش قوانین بین المللی در رابطه با حفظ حسن همجواری با همسایگان و عدم دخالت در امور داخلی آنهاست.

جنبش خلق ستمدیده کرد در ایران  سالهاست که برای تعیین حق سرنوشت خویش مبارزه می کند. تجربه حکومت اقلیم کردستان عراق نشان می دهد که حق تعیین سرنوشت در شرایط کنونی جهان امری نیست که احزاب غیر کارگری بتوانند آنرا به مفهوم آزاد سازی ملت ها از قید استثمار و ستم به انجام برسانند. پس از خیزش های عظیم توده ای دیماه ۹۶و آبانماه ۹۸  جنبش کارگری ودیگر جنبش های توده ای در سراسر ایران ازجمله در کردستان توانسته به یک جریان اصلی مخالف در درون کشور تبدیل شود. امروز وظیفه تقویت همه جانبه  آلترناتیو کارگری و پشتیبانی از تشکلات مستقل کارگری، معلمان، زنان، نویسندگان و خبرنگاران مستقل است. مبارزه علیه ستم ملی در کردستان جدا ازاین جنبش عظیم توده ها نیست وتنها راه اتحادی سراسری ازستمدیدگان واستثمار شوندگان  برای براندازی نظام جمهوری اسلامی  با اتکاء به نیروی خود و جایگزینی اش با نظامی در خدمت همان اکثریت عظیم است.

مرتجعان حاکم، رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب خواست های ملیت ها و نفاق اندازی و ایجاد نفرت ملی، به خیال خود تلاش دارند نظام ولایت فقیه را که فرومانده ودرمانده است صباحی دیگر حفظ کنند. ما ضمن محکوم کردن حمله نظامی رژیم اسلامی از جنبش انقلابی خلق کرد دفاع کرده و خواهان تامین امنیت اپوزیسیون ایران از طرف حکومت اقلیم کردستان عراق و پشتیبانی نهادهای بین المللی هستیم 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی 

زنده باد سوسیالیسم 

حزب رنجبران ایران 

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ