جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!

روشن است که منظور حافظ از ملت  و افسانه  آن معنایی نبوده که ما امروزه بدان‌ها میدهیم  کشتن دو جوان کرد به دست چاقوکشان و پان ترکیست‌های طرفدران رژیم جمهوری اسلامی این تداعی را موجب می شود که نظام سرمایه‌داری حاکم در ایران در آخرین تلاش‌هایش برای نجات از سقوط  در پی دامن زدن به اختلافات قومی و نفاق افکنی میان کرد و ترک است. هر زمان و هر جا که

بحران نظام سرمایه‌داری گسترده می شود آنجا و آن زمان گرایش‌های راست فاشیستی دُم بلند می کند و متاسفانه بر اثر نبود تشکلات آگاه و معتبر در میان مردم، عده‌ای را به دنبال خود می کشاند.

می گویند نفاق انداز و حکومت کن از گفته‌های وینستون چرچیل سیاستمدار نژاد پرست انگلیس است که از جمعبندی عملکرد امپراطوری بریتانیا توسط  رهبران کلونیالیست‌ها بر خاسته است  نیمی از جمعیت قاره آفریقا را شکار کردند، دست بسته به کشتی نشاندند و بعنوان برده در آمریکا فروختند، مردم بومی را در اُسترالیا، آمریکا و کانادا  قتل عام کردند جنگ‌های قومی و مذهبی را دامن زدند تا نظام سرمایه‌داری جهانی را ابدیت بخشند. رژیم جمهوری اسلامی دنبالچه‌ای از همین نظام جهانی است که در این چهار دهه در امتداد و ادامه نظام قبلی نه تنها در اقتصاد بلکه در سیاست هم نعل به نعل دنباله رو همان روش نفاق انداز و حکومت کن بوده است. حادثه نقده را تنها می توان در این متن توضیح داد.

امروز رژیم سرمایه‌داری حاکم بر ایران فرومانده و درمانده است.  دارودسته حاکم، انحصار طلبی را با انتصاب رئیسی که از همان آغاز داشت به حد اکثر رسانده است؛ خودی و نا خودی، شیعه و سنی، دیندار و بی دین،  ژن خوب و بد و ده‌ها سیاست‌های دیگر نفاق افکنانه از ماهیت نظامش بر می خیزد که امروز با شدتی بیشتر دنبال می شود. اقتصاد نئولیبرالیستی چهل ساله آمریکایی در رژیم جمهوری اسلامی به معجونی تبدیل شده است که امروز هشتاد میلیون مردم این سر زمین در فقر و فلاکت بسر می برند و شیرازه زندگی با گسترش فقر و بیکاری و عدم توانایی نظام در مبارزه با ویروس کرونا از هم پاشیده است و سیاست نفاق انداز و حکومت کن با مشت آهنین پاسدارانش دامن انداخته است. در خوزستان تلاش می کنند میان عرب و فارس اختلاف اندازند، در بلوچستان شیعه و سنی را به جان هم می اندازند و در نقده ناسیونالیسم تنگ نظرانه کُرد و تُرک را دامن می زنند.

در چنین اوضاعی است که آلترناتیو کارگری بعنوان تنها نیروی اجتماعی نجات دهنده می تواند در مقابل نظام موجود بایستد، بجای نفاق و آشوبگری وحدت و همبستگی را تقویت کند. طبقه کارگر ایران و نیروهای آگاه اجتماعی  به درستی و با توانایی به میدان آمده و آلترناتیو خود را برای بیرون آمدن از بحران ساختاری کنونی پیش نهاده‌اند. ایران سرزمین ملل مختلف با تاریخی طولانی است. مردمانش قرن‌ها در کنار هم زندگی کرده اند؛ از زبان و فرهنگ و عادات خود برخوردار بوده‌اند و مشترکاً در برابر تجاوزات نیروهای خارجی مقاومت کرده‌اند. تنها حاکمان بوده‌اند که برای ادامه سلطه خود دست به نفاق افکنی تحت عنوان تُرک  و فارس و عرب و کُرد زده‌اند. امروز برای جلوگیری از ایجاد تشکیلات سراسری کارگران و دیگر گرایش‌های وحدت طلبانه بدور از نژاد، ملیت، جنسیت؛  دامنه سیاست انحصار طلبی و نفاق اندازی  را گسترده تر کرده اند.

آلترناتیو کارگری در ایران امروز با حرکت از این واقعیت  روی خط مشی سیاسی طبقاتی پافشاری دارد و برای ایجاد وسیعترین اتحاد میان کلیه نیروهای ستمدیده و استثمار شده در براندازی نظام سلطه‌گر انحصارگر  حاکم مبارزه می کند. برای تحقق این وظیفه تاریخی همچنان بر اصل حق تعیین ملل در تعیین سرنوشت خود که از ماهیت  جهانبینی پرولتاریایی نشأت می گیرد پافشاری دارد. حزب رنجبران ایران  حادثه نقده که  توسط نیروهای ارتجاعی و شبه فاشیست خلق شده است را فراورده حکومت اسلامی می داند و آنرا محکوم می کند. حزب رنجبران ایران در غم بازماندگان  جوانان کُرد محمد علیزاده و فردین ابراهیمی خود را صمیمانه شریک میداند.

سرنگون باد نظام ستمگر و استثمارگر سرمایه‌داری اسلامی

پیروز باد آلترناتیو کارگری در راه بسیج و متشکل کردن  وسیعترین نیروهای ستمدیدگان و استثمار شوندگان

سوسیالیسم تنها راه نجات است

حزب رنجبران ایران بیستم مرداد ۱۴۰۰

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ