پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰

"ما کارگران چاره‌ای جز انقلاب نداریم"

 شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی از بنیان گزاران جنبش نوین کارگری برای ایجاد تشکل های مستقل در شهریور نودوچهار به دست دژخیمان رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران در زندان به قتل رسید. مرتجعان حاکم از همان آغاز سلطه، سیاست حذف فیزیکی مخالفان را پیشه خود کردند و اکنون ابراهیم رئیسی را در وفاداریش به این اصل جنایتکارانه پاداش میدهند و به مقام ریاست جمهوری اسلامی می گمارند.

 

در خاک سپاری شاهرخ زمانی در تبریز با تمام محدودیت‌های امنیتی، کارگران بی هراس از آزار و دستگیری، زن و مرد، جوانان و بازنشستگان؛ ترک، کرد، عرب، بلوچ و فارس.... گرد آمدند سرود انترناسیونال را بدرقه راهش کردند. چه رستاخیزی و چه حماسه‌ای برپا کردند؛ جوانان کارگر فریاد شان بلند بود و شاهرخ را معلم خود می خواندند و وفادار به او فریاد می زدند

 "شاهرخ معلم ماست - راه شاهرخ راه ماست"

شش سال از قتل شاهرخ زمانی در زندان بدست جلادان رژیم جمهوری اسلامی می گذرد اما راه او همچنان ادامه دارد و آموزش‌های شاهرخ زمانی توسط کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان به عمل در می آید.

آموزش های اساسی او کدامند ؟

یکم

ایستادگی تا آخر در برابر دشمن و بدور از هرگونه خیال واهی نسبت به رژیم سرمایه‌داری، مبارزه علیه ارتجاع داخلی را تواما با مبارزه علیه امپریالیسم شریک جهانی سرمایه جلو بردن

دوم

کارگران را نیروی عمده و هدایت کننده در مبارزه انقلابی دوران کنونی دانستن برای انجام این وظیفه تاریخی پرولتاریا، وحدت و تشکیلات در پیش گرفتن،. خود نمونه بودن هم در ایجاد تشکل مستقل صنف خود و هم با اتکا به این تشکل برای ایجاد تشکل‌های مستقل دیگر کارگری و پیوند آنها بهم و سراسری کردنشان مبارزه‌ای همه جانبه کردن

سوم

موضع استوار طبقاتی داشتن را با جهانبینی و علم رهایی پرولتاریایی پیشه خود کردن، سبک کار تئوری به عمل و از عمل به تئوری را در تلفیق کمونیسم علمی به شرایط مشخص بکاربردن، درستی تاکتیک و سیاست انقلابی را با خواست توده‌ها سنجیدن و به رسالت تاریخی طبقه کارگر در براندازی سرمایه و جایگزینی‌اش با سوسیالیسم ایمان داشتن، و به راه سخت و پر پیچ و خم استقرار سوسیالیسم و پیروزی نهایی کمونیسم آگاه بودن. در نتیجه تاکید کردن طبقه کارگر بدون حزب پیشرو انقلابی خود نمی تواند انقلاب کند کارگران احتیاج به حزبی انقلابی پیشرو دارند که بتوانند فراز و نشیب‌های این راهپیمایی طولانی را چون سکانداری ماهر و توانا استوار طی کنند.

چهارم

ایجاد آلترناتیو کارگری برای انقلاب کردن را از ضروریات مبرم و توام با پیشرفت دو وظیفه دیگر دانستن. او برای ایجاد جبهه‌ای گسترده از کلیه نیروهای طبقاتی استثمار شونده و همینطور ستمدیده زیر پرچم انقلابی آلترناتیو کارگری که استخوان‌بندی آنرا تشکلهای کارگری تشکیل میدهند مبارزه می کرد. در زندان همیشه پیشتاز در ایجاد چنین جبهه متحدی با دیگر زندانیان سیاسی غیر کارگری بود

پنجم

او آگاه به مبارزه تاریخی پرولتاریای جهانی بدور از هرگونه نفی گرائی خرده بورژوازی روی بکاربرد اصول کمونیسم علمی پافشاری میکرد و در تمام نوشته‌های خود مبارزه علیه رویزیونیسم و اپورتونیسم در درون جنبش کارگری ایران را از وظایف پیشرو کارگری می دانست.

آثار مکتوب باقی مانده از شاهرخ زمانی گواهی است معتبر از درک عمیقش از تئوری کمونیسم علمی. شاهرخ زمانی یک کارگر فعال سازمانده، رهبر شناخته شده تشکل‌های مستقل، زندانی سیاسی به چنان توانایی در تلفیق کمونیسم علمی به شرایط جامعه ایران می رسد که قادر می شود در اساسی‌ترین مسایل دوران کنونی ایران برنامه‌ای را که هنوز معتبر است ارائه دهد:

ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری علنی و در شرایط دیکتاتوری ولایت فقیه و سراسری کردن آنها

اتحادی از کلیه نیروهای ستمدیده و استثمار شده در زیر چتر آلترناتیو کارگری برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری کنونی و پیروزی انقلاب سوسیالیستی

ایجاد حزب واحد کمونیستی از تشکل های موجود با نفی دیالکتیکی سکت‌ها در درون جنبش کارگری کنونی و تلاش برای جزوی جدا ناپذیر از جنبش کارگری شدن.

ما باید در این سالگرد گرامی داشت شاهرخ زمانی جنبش کارگری ایران همچنان به آموزش خود ادامه دهیم و برای وظایفی که شاهرخ مشخص کرده همه جانبه اقدام فوری و عملی کنیم.

حزب رنجبران ایران همچنان وفادار به این آموزش‌ها برای وحدت جنبش کمونیستی برای ایجاد حزب واحد انقلابی پیشرو طبقه کارگر، برای بسط و گسترش جنبش مستقل کارگری و برای اتحادی از کلیه تشکل‌های توده‌ای و اجتماعی از استثمار شدگان و ستمدیدگان بعنوان آلترناتیو کارگری در برابر آلترناتیوهای بورژوازی مبارزه می کند

یاد شاهرخ زمانی گرامی باد

حزب رنجبران ایران

 شهریور هزار وچهارصد

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ