پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰

برای تغییرات انقلابی در افغانستان به سود اکثریت

نیروهـای مسـلح ناتـو بـه سرکردگـی امپریالیسـم آمریــکا همچــون لشــکر مغــول آمدنــد، کشــتند، سـوزاندند و رفتنـد. آنهـا بـا پرچـم ژنـده حقـوق بــری و دموکراســی، بــا نقــض کلیــه قوانیــن بیــن المللــی خــود سر و سرکــرده گــرا بزرگتریــن خســارت را بــه کارگــران و تــوده هــای وســیع مـردم افغانسـتان وارد کردنـد. طالبـان و القاعـده را دسـتگاه هـای امنیتـی شـان پایـه ریختنـد و ایـن روزهـا بـا فـرار شـبانه زمینـه را بـرای پیـروی آنهـا

فراهـم سـاختند. امپریالیسـم آمریـکا بـا آمدنـش جنـگ و خونریـزی و جنایـت آورد و بـا شکسـت و رفتنـش بازهـم زمینـه را بـرای ادامـه دخالـت در امــور افغانســتان و روی کار آوردن طالبــان مهیــا کـرده اسـت.

طبقــه کارگــر و نیروهــای کمونیســتی در ایــن اوضــاع متلاطــم و در حــال تغییــر چگونــه بایــد عمــل کنــد؟ ایــن پرســش پاســخی بــس مهــم و سرنوشــت ســاز مــی توانــد داشــته باشــد. آنهــا بـه درسـتی در ایـن سـالهای طولانـی روی دو پـا ایســتاده انـد: مبـارزه علیـه تجـاوزات خارجـی و بـرای افغانسـتانی مسـتقل از یـک سـو و مبـارزه علیــه ارتجــاع داخلــی و نوکــران و ســگ هــای زنجیــری تجاوزگــران. جنبــش نویــن کمونیســتی ایـران و حـزب مـا اسـتوار از ایـن مشـی عمومـی رفقــای کمونیســت و مترقــی افغانســتانی دفــاع کــرده اســت و در نیــم قــرن گذشــته بــا جنبــش کمونیسـتی افغانسـتان پیونـدی ناگسسـتنی داشـته و در غــم و شــادی هــم شریــک بــوده انــد. مـا مشـترکاً آموختیـم در جهـان هیـچ راه راسـتی نیسـت، انقـلاب کـردن در کشـوری ماننـد ایـران و افغانســتان ســخت و از مســیر پــر پیــچ و خمــی مـی گـذرد. یــاد گرفتیــم تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد و طبقــه کارگــر تنهــا نیــروی محرکــه انقلابــی ضــد امپریالیسـتی و ضـد ارتجـاع محلـی اسـت کـه بایـد بـدان تکیـه کـرد.

تجربـه انقـلاب 57 ایران نشـان داد دسـت بدسـت شــدن قــدرت سیاســی زیــر چــتر امپریالیســم و در ســایه طبقــه حاکــم یعنــی مالــکان و سرمایــه داران دردی را بـرای تـوده هـا درمـان نمـی کنـد. “دزدی کـه بـا چـراغ آیـد بیشـتر بـرد کالا”. طالبـان امــروز بعنــوان قهرمــان ملــی ضــد امپریالیســم و هماننـد گربـه عابـد شـده خـود را عرضـه مـی دارد و متاســفانه بخاطــر جنایتــکاری هــای نیروهــای خارجـی هماننـد دوران شـاه کـه بـه خمینـی تـوده هـا رو آوردنـد، ممکـن اسـت بـار دیگـر تـوده هـا دچـار توهم شـوند و بخشـی بـه اسـتقبال نیروهای طالبـان رونـد. انقـلاب ایـران درس بزرگـی بـه طبقه کارگـر و کمونیسـت هـا داد کـه امروز بـرای رفقای افغانسـتانی بسـیار مهـم اسـت در نظـر بگیرنـد. هیــچ نیرویــی جــز طبقــه کارگــر و زحمتکشــان و تــوده هــای وســیع ســتمدیدگان زنــان ومــردان قـادر بـه انقـلاب کـردن بـه سـود اکثریـت عظیـم مـردم نیسـت. بایـد از هرگونـه توهـمات نسـبت بــه دیگــر نیروهــا ی طبقاتــی دوری جســت و توجـه بـه اوضـاع اجتماعـی مشـخص جامعـه خـود کـه بسـیار متفـاوت از جامعـه چیـن و آمریکاسـت داشـت. بایـد بـا بکاربـرد اصـول کمونیسـم علمـی و بــدور از ایســم هایــی کــه باعــث تفرقــه و پراکندگــی مــی شــود، راه مســتقل کمونیســتی را بـا اتـکا بـه نیـروی خـود ترسـیم کـرد. اوضـاع  جهانــی بــا توجــه بــه بحــران ســاختاری سرمایــه داری بسـود حرکـت تاریخـی آلترناتیـو کارگـری در حـال تغییـر اسـت. دوران طولانـی سـلطه قـدرت هــای ارتجاعــی منطقــه بــه پایــان رســیده اســت جنبــش هــای کارگــری و تــوده ای در حــال رشــد و گسترشـند. برمـا کمونیسـت هاسـت کـه بـا آنهـا همـراه شـویم و در پیونـد بـا آنهـا بـرای تغییـرات انقلابـی بسـود اکثریـت عظیـم آمـاده شـویم. بــه پیــش بــرای ایجــاد آلترناتیــو کارگــری در ا فغا نســتا ن دســت کلیــه نیروهــای امپریالیســتی و مرتجــع محلــی از افغانســتان کوتــاه کمونیسـت هـا براسـاس اصـول و برنامـه منطبـق بـا شرایـط افغانسـتان بایـد یکـی شـوند

حزب رنجران ایران

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ