دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰

همراه توده ها برای تحقق خواست هایشان مبارزه کنیم

امــروز اکثریــت عظیــم مــردم ایــران بــا ایــن نظـام سرمایــه داری جمهــوری اســلامی مخالفنــد، مبارزاتشــان بــر حــق اســت و مــورد پشــتیبانی کلیــه نیروهــای کمونیســتی اســت.

سـی روز از اعتصابـات سراسری بیـش از صـد واحـد صنعتـی نفـت و پتروشـیمی مـی گـذرد ولـی هنـوز رژیـم جمهـوری اسـلامی نـه تنهـا پاسـخی بـه آنهـا نـداده اسـت بلکـه عمـلا بـه مخالفـت بـا جنبـش اعتصابـی برخاسـته

و بـرای سرکـوب و بـه شکسـت کشـاندن آن در حـال تـدارک اسـت. هـر روز کـه میگــذرد دامنــه اعتصابــات گســترده تــر میشــود. هـم اکنـون بخشـی از کارگـران هفـت تپـه بـه ایـن جنبـش پیوسـته انـد. تـورم بیـداد مـی کنـد و تـا رقــم هفتــاد در صــد در مــاه گذشــته در بعضــی از کا لا هــای مــورد احتیــاج روزانــه مــردم بــالا رفتـه اسـت. کشـتار بیرحمانـه کرونـا بـا توجـه بـا درماندگـی حکومـت در تهیـه واکسـن همچنـان رو بـه افزایـش اسـت. خاموشـی طولانـی در شـهرها، کــم آبــی در اکــثر مناطــق ایــران همــه شرایــط انفجــاری را در جامعــه بوجــود آورده اســت. تاریـخ سـلطه گـران مسـتبد ایـران نشـان میدهـد هیچـگاه حاکـمان بـه کنـاره گیـری و تـن دادن بـه خواسـت مـردم نشـده انـد. بـا توجـه بـه یکدسـت کــردن قــدرت سیاســی حاکــم توســط خامنــه ای و انتصـاب سـه نوکـر حلقـه بـه گـوش خـود بـه ریاســت ســه قــوه کــه در پیشــینه شــان قتــل و کشـتار کمونیسـت‌ها و تـوده هـای معـترض برجسـته اسـت حکایـت از جنگـی خونیـن دارد.

در چنیــن حالتــی تنهــا راه نجــات و بــرای کمــتر کـردن هزینـه ای کـه هیچکـس جـز مـردم ایـران نخواهـد داد، پشـتیبانی همـه نیـرو هـای انقلابـی از جنبـش هـای کارگـری اسـت کـه شریـان اصلـی اقتصـاد جامعـه را در دسـت دارنـد. پشـتیبانی از یـک آلترناتیـو کارگـری و آنـرا تبدیـل به یـک جریان اجتماعـی سراسری کـردن شرایـط را بـرای برانـدازی رژیــم جمهــوری اســلامی را همــه جانبــه فراهــم مــی ســازد و همانطــور کــه اعتصابــات کارگــران نفــت و پالایشــگاه هــا بــود کــه شــاه ایــران را مجبـور بـه تسـلیم کـرد. مرتجعـان در عیـن اینکـه منطــق طبقاتــی خــود را دارنــد و نمــی تواننــد درک درسـتی از وضـع جامعـه داشـته باشـند امـا در عمــل بــزدل و شــیربرفی انــد. امــروز خامنــه ای و دارودســته اش خــود را خیلــی پــر قــدرت نشـان میدهـد همانطـور کـه شـاه نشـان مـی داد، دســتگاه هــای امنیتــی اش بــا جنایاتشــان چنــان تـرس در مـردم ایجـاد کـرده بودنـد کـه کسـی را جـرات بـه حـرف زدن نداشـت. امـا دیدیـم چگونـه خیـزش تـوده ای همـه ی ایـن قـدرت هـا در هـم شکســت و عنــاصر موثرشــان را فــراری داد. ایــن رژیــم هــم سرنوشــت مشــابهی را در پیــش دارد. هشــیاری نیروهــای انقلابــی اینســت کــه از روی کار آمــدن رژیمــی دیگــر از نــوع سرمایــه داری جلـو گیرنـد و بـرای نظامـی سوسیالیسـتی، مسـتقل از امپریالیسـتها، در خدمـت اکثریـت عظیـم مـردم مبـارزه کننـد. حـزب رنجـران از اعتصابـات کارگـران نفـت و دیگر شرکـت هـای همـراه و هفـت تپـه و نیـز مبـارزات مــردم خوزســتان و دیگــر شــهرهای کشــور بــرای نجــات از وضعیــت اســفناک معیشــتی و سیاســی پشــتیبانی مــی کنــد. گســترش ایــن مبــارزات بــه بخـش دیگـر جامعـه مـی توانـد ادامـه کاری آنـرا تضمیـن کنـد. امـا بـرای رسـیدن بـه خواسـت هـای واقعـی ب هیـچ راهـی بـه جـز جایگزینـی نظـام سوسیالیســتی بــا نظــام سرمایــه داری جمهــوری اسـلامی نیسـت. سرنگــون بــاد رژیــم سرمایــه داری جمهــوری ا ســلامی زنده باد سوسیالیسم زنده باد مبارزات کارگران و زحمتکشان برای دفاع از کارگران و زحمتکشان متحد شویم

حزب رنجران ایران اول مرداد 1400

2021/7/21

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ