پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰

پیروزی آلترناتیو کارگری در پرو

پس از جدالی پنجاه ساله از زمانی که چه گورا جان خود را بی دریغ در مبارزه ای نا برابر برای انقلابی بسود کارگران و زحمتکشان فدا کرد بیش از نیم قرن میگذرد. سرمایه داران دست اندر دست سرمایه جهانی توانستند با سرکوب نیروهای چپ انقلابی و کلیه متحدان آنها چندین دهه به چپاول و غارت خود ادامه دهند. اما بحران ساختاری سرمایه جهانی ، هرج و مرج غیر قابل وصف سیاسی در کشور امپریالیستی ایالت متحده آمریکا، ناتوانی کامل دولت های راست در آمریکای جنوبی بویژه

در پرو شرایط را برای خیزش جنبش های چپ و سوسیالیستی بوجود آورده است.

امروز سراسر آمریکا از جنوب تا شمال جنبش وسیع توده ای علیه انحصارات و دولت های حامی آنها در حال رشد و گسترش است. پیروزی نماینده جنبش کارگران پرو کاستیو که همانند رهبر پیروزمند سابق بولیویا مورالس از محروم ترین قشر جامعه بومی پرویی برخاسته، نوید بخش چنین افق تازه ایست که موج توده های کارگری بر موج سرمایه داری با تمام اینکه از کلیه رسانه ها برخوردار است می تواند پیروز شود.

حزب رنجبران ایران این پیروزی کارگران و زحمتکشان پرو را به آنها صمیمانه تبریک می گوید. پیروزی آنها برای کارگران ایران بسیار غنیمت است و نشانی است از خیزش عمومی جهانی برای پیروزی نیروهای چپ و کمونیست با تکیه به جنبش کارگری و کلیه نیروهای استثمار شده و ستمدیده.

ایران ما احتیاج به ایجاد یک گرایش چپ و کمونیستی یک آلترناتیو کارگری که در برگیرندەی کلیه تشکلات و نهادی های کارگری، زحمتکشان، از کلیه ملیت ها، زنان و مردان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان...... است

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اول ماه مه مانیفست خود را چنین بیان کردند:

با این چشم انداز علیه ظلم و بیداد می جنگیم و برای سقف مطالبات کارگری اعم از مسکن و رفاه همگانی، بیمه بیکاری و درمانی مکفی، اعتراضات و اجتماعات آزاد، آموزش رایگان و امنیت شغلی هم پیمان میشویم و در کوره های ذوب آهن بر مشتهای فولادین خود حک میکنیم تا در مسیر لغو استثمار انسان از انسان دست از سازماندهی و مبارزه طبقاتی بر نداریم.

حزب رنجبران ایران

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ