پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰

مقاومت خلق فلسطین برحق است.

مرتجعان جهان بویژه ترامپ  رئیس جمهور دست راستی و نژاد پرست سابق آمریکا و نتنیاهو نخست وزیر صهیونیست و رهبران ارتجاعی کشورهای عربی چنین تصور واهی در میان خود پراکندند که موضوع فلسطین تمام شده است و خلق فلسطین برای همیشه به زانو در آمده است. رهبران ارتجاعی خودگردان فلسطین و گروه اسلامی حماس هم سازشگران این وضع شدند و در این سال ها با چندر غازی که کشور های عربی و ایران جلو آنها پرت می کردند با تکیه به یک قشر

بورژوازی فلسطینی  به بازیگران سیاسی جدا از توده های زحمتکش و ویلان و دربدر فلسطین تبدیل شدند. اما منطق کارگران و زحمتکشان خلق فلسطین چیز دیگریست. مقاومت آنها در برابر نیروهای راست فاشیستی اسرائیلی و ارتش جنایتکار اسرائیل نشان داد توده های مردم فلسطین بهیچوجه منطق تسلیم طلبانه «رهبرانشان» و دنیای قشر کوچک حاکمیت عرب را قبول ندارند. آنها مقاومت و مبارزه را بار دیگر در برابر تجاوزات از خود نشان دادند.

تجربه هفتاد سال مبارزه برحق خلق فلسطین نشان میدهد که  بورژوازی و احزاب و سازمان های اسلامی در کلیه زمینه ها ناتوانی خود را در امر رهایی این ملت ستمدیده بخوبی نشان داده اند. دست گدائی آنها بسوی رژیم های عربی و ایران خود از جهانبینی شان بر می خیزد. راه رهایی خلق فلسطین پیروی از یک سیاست  طبقاتی کارگری و انترناسیونالیسم است. توده های زحمتکش کلیه ملت های منطقه ازجمله اسرائیل باید متحد شوند و علیه دشمنان مشترکشان که حکومت های ارتجاعی ضد کمونیستی و ضد کارگری هستند مبارزه کنند. سه قدر ت اسلامی منطقه ترکیه، ایران و عربستان هر سه برای ایجاد خلیفه گری اسلامی نوع خود تلاش می کنند و برای رسیدن به این هدف خود به این یا آن امپریالیسم جهانی رو می برند و هر گاه و در هر مکان که بسودشان باشد حق خلق ستمدیده فلسطین را نادیده می گیرند. راه رهایی خلق فلسطین اتکا به نیروی خود و توده های به ستوه آمد ه این مناطق و کشورهاست.

حزب رنجبران ایران و کلیه نهاد های تشکیل داده آن و سازمان انقلابی حزب توده ایران از همان روز تاسیس در نیمه اول دهه چهل از حقوق حقه خلق فلسطین دفاع کرده است .

ما بر آنیم که  با توجه به تغییرات بزرگی که در منطقه در حال وقوع است که مهمترین آن عقب نشینی نیروهای نظامی امپریالیسم آمریکا و تقویت محور ناتو با تکیه به ترکیه و اسرائیل، طبقه کارگر ایران و کشور های ترکیه و عربی یک همکاری عملی مبارزاتی بوجود آورند و علیه هر سه گرایش ارتجاعی: اسلام گرائی سنی فدائیان اسلام که امروز اردوغان آنرا دنبال می کند، علیه  ولایت فقیه شیعگری که جمهوری اسلامی آنرا نمایندگی می کند و اسلام سنی گری وهابی که عربستان آنرا نمایندگی می کند جبهه متحدی از نیروهای کارگران و زحمتکشان و کلیه نیروهای چپ و مترقی  بوجود آورند.

زنده باد جنبش انقلابی فلسطین

حزب رنجبران ایران

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ