جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰
" نه به جمهوری اسلامی، آری به جمهوری سوسیالیستی "
بیش از چهار دهه مبارزه علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی امروز تغییرات اساسی در ایران رخ داده است.
1 - بزرگترین این رخداد رای اکثریت عظیم مردمی هستند که نه به نظام سلطنتی گفتند و سپس آری به جمهوری اسلامی و امروز نه به جمهوری اسلامی می گویند
2 – پیروی نظام جمهوری اسلامی از سرمایه داری جهانی و پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیسم آمریکایی که نتیجه ای جز ادامه سیاست های رژیم سلطنتی نیست:

دیکتاتوری بازهم سرکوبگرانه ضد کمونیستی، استثمار شدیدتر کارگران و زحمتکشان، ستمگری لجام گسیخته تر علیه زنان، اقلیت های ملی و دینی جامعه ایران را به لبه پرتگاه فرو پاشیدگی کامل و بربریت سوق داده است

3 – بازماندگان نظام ارتجاعی سلطنتی، بخش هایی از بورژوازی فربه شده رژیم، بخش هایی از خرده بورژوازی بریده شده از چپ با حامیان سرمایه جهانی بار دیگر در برا بر چنین بحران ساختاری سرمایه داری حاکم ایران و خیزش عظیم توده ها سراسیمه به میدان آمده اند تا همانند دوران رستاخیز عظیم تود ه ها علیه رژیم سلطنتی و امپریالیسم آمریکا در سال 1357، نظام سرمایه داری را نجات دهند.

4 – تنها “نه به جمهوری اسلامی " امروز همان شعا ر "همه با هم " خمینی است که در عمل نتیجه ای جز انحصار طلبی مشتی کوچک عبا بدوش قرون وسطائی و استقرار یک نظام سرمایه داری خشن تر از نظام سلطنتی نداشت. صد سال مبارزه طبقه کارگر و کمونیست ها و سوسیالیستها در ایران، امروز آلترناتیو سوسیالیستی را به نظام اجتماعی قابل دسترس و تنها برنامه ای برای تغییر بنیادی جامعه کنونی تبدیل کرده است.

5 – بنابراین شعار " نه به جمهوری اسلامی " که نیروهای چپ انقلابی در برابر اصلاح طلبی دوران خاتمی مطرح کردند و در عمل درستی آن ثابت شده است، امروز دیگر بنا به خواست اکثریت عظیم توده های مردم ایران، تکامل یافته و اینکه چگونه نظامی جای آنرا بگیرد بدان اضافه شده است

6 - چه نظامی به سود این اکثریت عظیم است: نظامی سوسیالیستی که با شرایط مشخص و ویژگی های جامعه ویران کنونی در تطابق باشد، سوسیالیسمی که در قرن بیست ویکم بناست پیاده شود. سوسیالیسمی که تجارب پیروزی ها و شکست های جنبش های سوسیالیستی دو قرن گذشته را به درستی جمعبندی کرده  و از آنها درس گرفته است.

7 – بنابراین شعار آلترناتیو کارگری در برابر آلترناتیو سرمایه چنین است:

 " نه به جمهوری اسلامی، آری به جمهوری سوسیالیستی"

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

مرگ بر امپریالیسم

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ