جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰

کشتار مردمان ستمدیده بلوچ را محکوم می کنیم

نشانی دیگر از دد منشی نظام ارتجاعی ضد مردمی سرمایه داری جمهوری اسلامی. سوخت بران را در سراوان بلوچستان به گلوله بستند و بار دیگر به خشن ترین شیوه با زحمتکشان محروم خلق بلوچ برخورد کردند.
از کوزه همان تراود که در اوست. رژیم جنایتکار اسلامی ایران از روز اولش دست به اعدام و کشتار زد و تا امروز همچنان ادامه دارد و منطقی جز پایمال کردن حقوق توده های زحمتکش بویژه از ملیت های ستمدیده ایران را ندارد.

ما این رفتار ضد مردمی جمهوری اسلامی توسط نیروهای مسلحش را محکوم می کنیم واز کلیه نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب ایران و جهان میخواهیم علیه این اعمال جنایتکارنه بلند شوند و یک صدا آنرا محکوم نمایند.

ما همچنان آگاهیم که آنچه در این منطقه میگذرد و مرتجعان منطقه ای آتش بیار معرکه اند ناشی از چهل سال بی تدبیری و سیاست های ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی است.

ما عمیقا باور داریم، کارگران و توده های وسیع ستمدیدگان ایران، زنان و مردان در برابر این جنایات رژیم مانند همیشه به مبارزه خود ادامه می دهند، بازهم بیشتر متشکل می شوند و بر وحدت و گسترش صفوف خود می افزایند. منطق توده های استثمار شده و ستمدیده تشکل، مبارزه و اتحاد است. نجات ایران از یوغ حاکمیت ولایت فقیه مبارزه و بازهم مبارزه تا پیروزی است.

حزب رنجبران ایران

اسفند 1399

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ