جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰

به پیش برای انقلابی دیگر

خیزش های عظیم توده ها در سالهای 56 و57 با اینکه رژیم سلطنتی پهلوی را برانداخت ولی بر اثر دخالت امپریالیسم و غصب قدرت سیاسی توسط دارو دسته فدائیان اسلام به سرکردگی خمینی با شکست روبرو شد و نیروهای آزادیخواه و انقلابی به درستی ایستادند و در این 42 سال سنگر به سنگر جنگیدند و امروز شاهد آخرین نبرد مردم ستمدیده و زحمتکش ایران هستیم که شعار تاریخی نه به جمهوری اسلامی را فعلیت بخشیده‌اند. توده های جان به لب رسیده، کارگران 

و زحمتکشان، زنان ستمدیده پیشتازان سبک بال انقلابی دیگر، از فردای پیروزی نظام نکبت بار رژیم اسلامی راه را نشان دادند:

رژیم سرمایه داری در هر شکل آن یک رژیم ضد انقلابی و استثمارگر و ستمگر است برای سرنگونی انقلابی رژیم حاکم بایستی یک آلترناتیو مترقی، انقلابی و توده ای شکل گیرد. از همین امروز بایستی نیروها و عناصر بورژوازی که با زد و بند با امپریالیست ها خواهان گرفتن قدرت سیاسی و به کجراه بردن مسیر انقلاب هستند، را افشا نمود.

فقط نیروی متحد آگاه و متشکل مردم قادر به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است.

برای به گور سپردن جمهوری اسلامی باید کلیه نیروهای کمونیستی و سوسیالیستی بر اساس اصول و برنامه ای مشخص منطبق با شرایط امروز ایران یکی شوند و حزب کمونیست واحد و سراسری را با شرکت در جنبش کارگری و زحمتکشان بوجود آورند

تشکل های مستقل کارگری را به نیروی سازمانده برای گسترش تشکل های کارگری در سراسر ایران تبدیل کرد

وسیع ترین نیروهای اجتماعی مترقی جامعه که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستند را برای تحقق انقلابی دیگر، انقلابی برای 99 در صدی ها بسیج و متشکل کرد

نه به جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ