جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰

بازداشت شدگان کردستان

در روزهای اخیر ما شاهد دستگیری دهها نفر از فعالین مدنی، دانشجویی و زیست محیطی در شهرهای مختلف کردستان هستیم ین هجوم گسترده با اینکه تازگی ندارد و چماق سرکوب دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در کردستان همیشه دراز و سنگین بوده است اما اینبار این بازداشت های گسترده بازتابی وسیع بخود گرفته و نگرانی خانواده های بازداشت شدگان را دو چندان کرده است آیا بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی خلخالی دیگری را به کردستان روانه کرده است؟ آیا فرمانده کل قوا

 از ترس خیزشی دیگر برای جلو گیری از هرگونه اعتراضی گسترده با توجه به ناتوانی های حکومت در کردستان دست به چنین دستگیری های گسترده در شهرها و روستا های کردستان زده است؟

منطق رژیم جمهوری اسلامی بنا بر ماهیت ضد مردمی و ارتجاعی اش سرکوب و بکار برد زور در برابر هرگونه آزادی بیان، فعالیت های مدنی و حتی دفاع از محیط زیست و حقوق بشر است. اما این راه چاره در عمل چنین منطقی جز شکست برای حاکمان به بار نیاورده است امروز رژیم جمهوری اسلامی در مناطق کرد نشین از کمترین پشتیبانی برخوردار است. مقاومت و پایداری در مقابل منطق حاکمیت در این سالها حرف اول را زده است و بی شک همچنان خواهد زد.

. باید متّحداً برای آزادی بدون قید و شرط دستگیر شدگان بر خیزیم امروز رژیم جمهوری اسلامی در مانده و فرومانده است، تضادهای حکومتی هر روز بیشتر آنرا مختل می کند، توده های عظیم کارگران در سراسر ایران در حرکتند، بازنشستگان هر روز برای کسب حقوق در خیابان ها در اعتراضند. همین وضعیت برای کارکنان زحمتکش واز خود گذشته جبهه ی بهداشت و مبارزه با کرونا نیز وجود دارد.  بدین طریق رژیم حلقه به حلقه توسط مردم در محاصره قرار دارد منطق رژیم در این سالهای طولانی، چیزی جز شکست برایش ببار نیاورده است بی شک اینبار هم با مبارزه و مقاومت متحد و سراسری پیروزی از آن بازداشت شدگان است.

حزب رنجبران ایران

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ