جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

از خواست های کارگران هفت تپه پشتیبانی کنیم

خلع ید از رستمی و اسد بیگی - کارفرمایان خاطی و یغماگر شرکت نیشکر هفت تپه – خواست کارگران هفته تپه روز سوم دیماه با شرکت کارگران، دانشجویان، معلمان در جلو وزارت دادگستری در این شرایط کرونایی نشانی از پشتیبانی عمومی مردم از این خواست به حق است و در عین حال مخالفت با خصوصی سازی. ضروریست کلیه نیروهای آزادیخواه که دل به نجات ایران از طریق راه حل کارگری و نه تسلیم به امپریالیسم

و نه دل به بایدن و کاخ سفید دارند به کارزار نه به خصوصی سازی بپیوندند. روز سوم دیماه کارگران هفت تپه و پشتیبان آنها به درستی علاوه برای خواست خلع ید از اسدبیگی و رستمی خواست های مشخص زیر را مطرح کردند:

۱ - خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق. مدیران جدید شرکت باید مورد تأیید کارگران باشند.

۲- به رسمیت شناختن نمایندگان منتخب کارگران در زمینۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار و غیره.

 ۳ - بازگشت همه کارگران اخراجی به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا اخراج آنها.

۴ - پرداخت فوری تمام حقوق و مزایای عقب افتاده.

۵ - به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت تپه از سوی دولت و کارفرما.

۶ - به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب و راه پیمایی.

 برای جلوگیری از انواع اختلاس ها، دزدی ها و حیف و میل ها لازم است:

 الف - کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین آلات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها، منع اخراج تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شوند.

ب - حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغییرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند.

حزب رنجبران ایران از خواست های کارگران هفت تپه پشتیبانی می نماید. و همه کارگران و مردم زحمتکش را به حمایت از آنان فرا می خواند. در این مبارزات حق طلبانه و متحد و هم دلانه است که ستم دیدگان و استثمار شده گان می توانند به خواست های خود برسند. کارگران متحد همه چیز و کارگران پراکنده هیچ چیزند.

حزب رنجبران ایران

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ