جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

مرگ خامنه‌ای و اپوزیسیون

بورژوازی و خرده بورژوازی در صحنه سیاسی ایران در این صد ساله در رقابت های درون طبقاتی و قشری خود دائماً در میان توده های مردم توهم می پراکنند و خیالات واهی را تبلیغ میکنند. بار دیگر با طرح مریضی و در حال مرگ بودن علی خامنه ای خبر آفرین شدند و کلیه رسانه ها و حامیان و طرفدارانشان بار دیگر چنین جلوه دادند که عمر حاکمیت آنها به آخر رسیده است. این اولین بار نیست که آنها دل به حرکت های کودتایی، رژیم چنج با کمک قدرت های امپریالیستی و مرگ رهبران جمهوری اسلامی بسته اند.

این نوع برخوردها و توهمات از ماهیت طبقاتی و شیوه تفکر متافیزیکی آنها ناشی می شود. اپوزسیون بورژوازی ایران بر سر سرمایه داری بودن ایران و استثمار کردن کارگران با بورژوازی حاکم ماهیتاً اختلافی ندارند و هر دو به مالکیت خصوصی وسایل تولید اعتقاد دارند. اختلاف آنها بر سر قدرت سیاسی و چگونگی اعمال دیکتاتوری بورژوازی است. دیکتاتوری سلطنتی سقوط کرد بجایش دیکتاتوری اسلامی نشست،  شکی نیست از لحاظ اداره ی مملکت تفاوت های سیاسی و اجتماعی فاحشی روی داد و هزار فامیل قبلی کنار زده شد و هزار فامیل گرسنه تازه ای جایگزین شد که غارتگری را از قبایل حجاز آموخته بودند در حالیکه هزار فامیل شاهنشاهی و در راس آنها محمد رضا شاه از بورژوازی اروپایی. اما هر دو، سرمایه داری را در ایران در مسیر سرمایه داری جهانی پیش بردند و همچنان به استثمار شدید توده های میلیونی کار و زحمت ادامه دادند.

بیش از صد سال است که طبقه کارگر ایران و احزاب و سازمان های گوناگون این طبقه  راه دیگری را برای نجات مردم ایران آگاهانه با راهنما قرار دادن دموکراسی نوین و سوسیالیسم بعنوان آلترناتیو در برابر سرمایه داری انتخاب کرده و علیرغم سرکوب های طولانی نسل اندر نسل: رضاخانی، محمدرضا شاهی،  خمینی و خامنه ای همچنان برای انقلاب اجتماعی و براندازی نظام سرمایه داری مبارزه کرده اند. در این مسیر افتان و خیزان همچنان شناخت خود را از طبقات و اقشار حاکم بالا برده، گرمی و سردی را در مبارزات طبقاتی کاملاً حس کرده، و امروز با  درایت تر از گذشته، طبقه کارگر با عظمتی به پهنای سراسر ایران، هیچگونه خیال واهی برای آینده ای بهتر بواسطه مرگ و میر یک مهره از حاکمین جمهوری اسلامی سرمایه و یا جابجا شدن ترامپ با بایدن ندارد و همچنان با اتکاء به نیروی خود و توده ستمدیده مردم ایران برای انقلابی عمیق و ریشه ای مبارزه می کند. این امر واین رسالت تاریخی شدنی است و حزب رنجبران ایران برای تحقق آن بعنوان گردانی از پرولتاریا و طبقه کارگر ایران با تاکید روی سختی راه، بغرنجی تکامل روند انقلابی ودر نتیجه با دید ی طولانی همچنان  استوار مبارزه می کند. خیالات واهی را باید بدور افکند و برای ایجاد حزب کمونیست واحد و سراسری، برای گسترش تشکلات کارگری و صنفی مستقل  و برای ایجاد وسیعترین اتحاد از استثمار شدگان و ستمدیدگان  برای براندازی نظام سرمایه داری حاکم و  جایگزینی آن با سوسیالیسم مبارزه کرد.

حزب رنجبران ایران

دهم دسامبر 2020

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ