جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا انتخابات آمریکا جهانی شد

 روی کارآمدن ترامپ و شکست او در بار دوم برای ریاست جمهوری  حتی ریزه سنگ های رودخانه میسی سیپی، دانوب وتایمز را به غلتیدن وا داشت. در ایران آبی در زاینده رود نمانده بود که سنگی را به غلتاند، اما گرد وخاکی بلند شد که از حکومت گرفته تا مردم کوچه وبازار را به درجاتی آلوده کرد. چرا انتخابات آمریکا آنقدر برای مردم جهان وحکومت ها مهم  جلوه کرد ومی کند؟  پاسخ بدین پرسش بسیار گسترده است  ما در اینجا روی 4 نکته انگشت می گذاریم.

 یکم.

برای ایرانیان بدین علت است که بخشی از حاکمان واپوزیسیون نظام، دست بدست شدن قدرت سیاسی در کاخ سفید را با تغییرات اساسی نسبت به سیاست آمریکا در ایران می دیدند و از سوی دیگر به نقش آمریکا و توانایی آن در جهان کنونی پربها می دهند. هر دوی این برداشتها نادرست است و با واقعیات کنونی تطابق ندارد.

با اینکه  در این صد سال گذشته امپریالیست ها  هر سیاستی که بنفعشان بوده در ایران پیاده کرده اند.

میرپنج ژاندارم قزاق بیسواد را به پادشاهی رساندند و وقتی تاریخ مصرفش تمام شد برداشتند وپسرش را با شرط وشروط به جایش نشاندند.

حکومت ملی ومنتخب مجلس را چون تسلیم به خواست هایشان نشد با کودتای مشترک آمریکا – انگلیس  برانداختند،

 محمد رضا شاه را با شیوه ای بس خوار وپلید که نشانی از همان فرهنگ نژاد پرستی وبرده داری آمریکاست بردند حتی اجازه اقامت در آمریکا را برای معا لجه به او ندادند ویک گرایش فاندامنتالیستی شیعه گری اسلامی را در قدرت گرفتن یاری رساندند.

 این رفتار امپریالیست ها ایدئولوژی دایی جان ناپلئون را در مغز بورژوازی و خرده بورژوازی ایران جا انداخته که همه چیز زیر سر انگلیس ها ست و اگر کاخ سفید اراده کند هر غلطی که بخواهد می تواند بخورد. از زمانی که ترامپ هم سرکار آمد این نوع خیالات در دل گرایش های سیاسی طرفدار آمریکا بیشتر قنج می زد. 

هارت وپورت امپریالیسم آمریکا  که از گروگان گیری 450 روزه کارکنان سفارت آمریکا شروع شد، حمله نظامی  با پیاده کردن نیروهای آمریکایی در کویرتا کشتن سلیمانی در عراق، از فشار حد اکثری که جز خانه خرابی بیشتر خانواده های تهیدست را ندارد همه وهمه بسود حاکمیت ارتجاعی قرون وسطائی تمام شده است.  مجاهدینی که سیاست ضد امپریالیستی را در آغاز پیشه کرده بودند به سازمانی شریک امپریالیسم ومرتجعان منطقه تبدیل کرده است. سلطنت طلبانی را که میدانستند ومیدانند که این آمریکا بود که شاه رافراری دادو خمینی را یاری رساند که جایش را بگیرد  فراموشکار کردند و از طرفدران ترامپ وسیاست حداکثری او شدند. اصلاح طلبان داخلی راهم که تدریجن تحلیل رفتند  به استقبال بایدن جلو جلو فرش قرمز پهن کرده اند. امروز براثر تغییرات عظیمی که در جهان و ایران افتاده است این نوع خیالات واهی داشتن ها  نتیجه ای دیگر ندارد. هم امپریالیسم آمریکا نمی تواند دیگر هر کاری که میخواهد در ایران کند وهم اپوزیسیون راست  طرفدار " دنیای آزاد " دیگر نمی تواند امیدش را به تسخیر ایران توسط آمریکا، اسرائیل وکشور های عربی ببندند.

دوم

علت اساسی دیگری که افکار عمومی جهان را به آمریکا در این انتخابات جلب کرده است از حدت بحران ساختاری سرمایه داری جهانی وناتوانی نظام سرمایه داری به سرکردگی آمریکاست. دیگر قرن آمریکایی به سر رسیده است و هژمونی آمریکا بر جهان در کلیه زمین ها در حال آب رفتن  ودفاعی است.  از زمانی که نظام سرمایه به مرحله انحصارات مالی وامپرالیستی  پا گذاشت، هر چهل تا پنجاه سا لی بحرانی ساختاری بمعنی همه جانبه از زیر بنا گرفته تا روبنا نظام  سرمایه داری را از نیاد به لرزه در آورده است. جنگ های جهانی را اجتناب ناپذیر کرده است و چنانچه  احزاب کمونیست دارای اقتدار سیاسی در میان توده ها بوده اند، کارگران  توانسته اند از بحران ها بسود انقلاب بهره گیرند. از جنگ بین الملل اول کشور شوراها پا گرفت واز جنگ دوم چین توده ای و جنبش های استقلال طلبانه ضد امپریالیستی جان گرفتند. ترامپ بعنوان یک  گرایش سیاسی نئوفاشیستی  زائیده ی این بحران ساختاری است که دارودسته  او نماینده ی راست ترین جناح های سیاسی  سرمایه اند. شیوه رفتاری ترامپ  شباهت های زیادی به  جنبش ناسیونال – سوسیالیستی دوران قدرت گیری هیتلر دارد. تفاوت این دو در اینست که هیتلر با ضدکمونیست وضد یهود گرایش فاشیستی خود را رنگ ولعاب زد و ترامپ با پرچم رنگین  مسیحیت- یهودیت برتری نژادی سفید پوستان  ضد کمونیست وضد مسلمانان به میدان آمده است.

سوم

جنبش ضد فاشیستی جهان بویژه در آمریکا علیه ترامپیست،  بحران ساختاری سرمایه داری همراه با ناتوانی نظام های فرومانده سرمایه داری در مبارزه با کوید19 – جوانان زیادی را به مبارزه علیه سرمایه داری کشانده است. با اینکه بین بایدن وترامپ در ماهیت امر تفاوت های اساسی دیده نمی شود ولی شرکت بیش از 79 میلیون رای دهنده به پلاتفرم حزب دموکرات وتیکت بایدن – هریس زن رنگین پوست آفریقایی- آسیایی تبار که در تاریخ انتخابات آمریکا بی سابقه بوده است نشانی از حرکت از پایین شهروندانی است که از سلطه قلدر منشانه دارودسته شبه فاشیستی ترامپ به تنگ آمده اند و با انتخاب بد وبدتر به جریان ضد  ترامپ پیوستند.

چهارم

بایدن وهریس همچنان نمایندگان مشتی کوچک صاحبان سرمایه های عظیم اند و با تمام بحران ساختاری نظام حاکم در آمریکا از استراتژی آقایی بر جهان پیروی می کنند. در منطقه خاورمیانه همان سیاست دفاع همه جانبه از اسرائیل، پشتیبانی از ارتجاع محلی  کشور های عربی ومخالفت با جمهوری اسلامی را دنبال خواهند کرد. اما در تاریخ همین انتخابات  که ظاهرا دموکراتیک است ولی در عمل  دست نامرئی میلیاردر هاست که نقش تعیین کننده را دارد امروز ترامپ مدعی است تقلب شده است. این امر در تاریخ آمریکا  به این صورت اتفاق نیفتاده است. آیا ترامپ جا را برای بایدن خالی می کند؟

وفا جاسمی

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ