جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰

اعتصاب کارگران هفت تپه

در خبرها آمده بود که کارگران هفت تپه با دریافت حقوق های معوقه به اعتصاب خود پایان داده اند. اما سندیکا آنرا به عملی شدن خواست های خود از دولت و کارفرمایان موکول کرده است. دولت و کارفرمایان و اداره استانداری متحدا علیه این اعتصاب ایستاده اند و با تهدید و ارعاب و از سوی دیگر وعده، وعید، ایجاد نفاق و چند دستگی بین کارگران سعی به درهم شکستن این اعتصاب دارند. همزمان کارگران غیر نیشکری هفت تپه بر سر خواست های خود به اعتصاب و تحصن خود ادامه می دهند و تا تهیه این نوشته ۸۸ مین روز خود را می گذارند. اخراج های فعالین کارگری از سندیکای نیشکر هفت تپه هم نتوانست کارگران را به عقب نشینی وادار کند. با تمامی شرایط سخت و مشقت باری که رژیم برای این کارگران بوجود آورده است، (جنبش کارگری در ایران با یکی از سرکوبگرترین شرایط سیاسی و بحرانی ترین شرایط اقتصادی روبرو است). اعتصاب نه تنها ادامه یافته بلکه قادر شده است که با توطئه های رژیم مقابله کند. دولت قول پرداخت دو ماه حقوق عقب افتاده از چهار ماه آنرا داده است. اما کارگران می گویند که زنان و بچه هایمان گرسنه هستند و دو ماه حقوق کفاف زندگی و حتی قرض های زندگی مان را نمی کند. جمهوری اسلامی کارگران را به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند. آنها حقوق کارگران را نمی دهند تا کارگران فقط بر سر حقوق ها متوقف شوند اما کارگران می گویند خصوصی سازی و دزدی کارفرما باید متوقف شوند. آنها باید به زندان انداخته شوند و پول های دزدی شده به شرکت نیشکر هفت تپه برگردد.

کارگران نقش مخرب خصوصی سازی و پول های هنگفتی که سرمایه داران از نیروی آنان بیرون می کشند را خوب فهمیده اند. آنها با پوست و گوشت خود استثمار بی رحمانه سرمایه داری را حس می کنند. امروز آن نفرتی که در اعتصاب و مبارزات طولانی مدت کارگران هفت تپه علیه سرمایه شکل گرفته است، در عمل مبارزاتی و ادامه آن، خود باعث بوجود آمدن آگاهی وسیعی در بین آنان شده است. کارگران اعم از فارس و کرد و عرب و ترک متحدا علیه کارفرما ایستاده اند. مبارزه علیه سرمایه داری مرز ملیتی و زبانی نمی شناسد. تلا ش دولت برای بستن قدم به قدم نیشکر هفت تپه( از جمله فروش زمین های شرکت ) با مبارزه متحد کارگران به شکست فضاحت باری برای رژیم و یک پیروزی برای کارگران انجامید. در طی نزدیک به سه ماه اعتصاب، سرسختی این اعتصابیون شجاع و نترس جنبش کارگری برای تحقق خواست های خود، باعث تغییر توازونی در این مبارزه شده است. که به لحاظ اهداف طولانی مدت آینده جنبش کارگری هم موثر خواهد بود. این مقاومت و پیگیری استوارانه، رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی را مجبور به راه اندازی دادگاههای فرمایشی برای فریب کارگران کرده است. کار به آنجا رسیده که مجلس شورای اسلامی گفته در صورت حل نشدن موضوع در آن ورود خواهند کرد. بعدا هم معلوم شد که ورود نمایندگان مجلس هم فقط یک نمایش برای فریب کارگران بوده و مجلس هم تا الان کاری برای کارگران انجام نداده است.

طی۸۸ روزی که اعتصاب کارگران هفت تپه بی وقفه ادامه داشت، عناصر مختلف حکومتی با شیوه های مختلف سعی به آرام کردن کارگران داشتند. آنها چهره های مختلف و ظاهرا متضادی در دفاع از کارگران نشان می دادند ولی کارگران با تجربه ای که از حکومت اسلامی داشته و دارند، نه تنها فریب این دشمنان دوست نما را نخوردند بلکه بر سر درخواست های خود مصرانه ایستادند. آخرین خبرها حاکی از پرداخت دوماه حقوق عقب افتاده به کارگران است.

هنوز مسئله مالکیت هفت تپه و خصوصی سازی در این شرکت حل نشده و این درخواست کارگران جواب روشنی نگرفته است. فشار جنبش کارگری باعث تٓرک هایی در تصمیم گیری های حاکمیت شده است. این اعتصاب که یکی از طولانی ترین اعتصابات تاریخ اخیر جنبش کارگری است، دارای تجربیات بسیار مثبتی در ادامه کاری کل جنبش کارگری است.

١- رهبران این جنبش از شخصیت و درایت های خوبی برای متحد نگه داشتن کارگران برخوردار هستند

٢-  این اعتصاب از سازماندهی مناسب و توانمندی برخوردار است

٣- سیاست های اعتصاب کنندگان، متحد نگه داشتن بخش های متحد جنبش کارگری و نیروی های مترقی بود

٤- این اعتصاب با تکیه به نیروی خود، قادر شدند که حتی از نیروی زنان کارگران هم به نحو بهینه ای در ادامه جنبش برخوردار شود.

٥- هم کارگران و هم رهبران خیابانی این اعتصاب نشان دادند که از هوشیاری و درک بالایی در مبارزه علیه توطئه ها و نظرات نادرست برخوردار هستند. درعین حال کمک های بخش های مترقی از افراد تا سازمان های کارگری و مدافع کارگران در ایران و جهان از این جنبش از نکات دیگری است که در این جنبش و استواری آن نقش درخوری داشتند

مقاومت و ادامه کاری این اعتصاب مجددا این حکم تاریخی را که حق گرفتنی و نه دادنی است، را ثابت کرد. ما ضمن تبریک بخاطر پیروزی نسبی در این مرحله از اعتصاب با یک هشدار، همیشه بایستی گوش به زنگ توطئه های آینده رژیم علیه کارگران و رهبران سندیکایی شرکت نیشکر هفت تپه باشیم. متحد ماندن کارگران برای ادامه درخواست ها از اولیه ترین موضوعاتی است که ضامن پیروزی های کنونی و آینده خواهد بود. روشن است در هر جنبشی نظرات مختلف در ادامه عملکرد آن شکل گرفته و سعی به تاثیر روی آن حرکات و جنبش ها دارند، برخورد درست به اختلافات در هر جنبشی می تواند به پرباری و ادامه کاری و توانمندی فکری و سازمانی آن کمک های شایانی بنماید. از اختلافات نباید ترسید باید آنرا روشن کرد و جایگاه آنها را در چشم اندازهای آینده نشان داد.

در طی چند سال گذشته که سندیکای نیشکر هفت تپه فعالانه عمل می کند، اعضاء و رهبران مختلفی بخود دیده است که دارای نظرات گوناگونی در این جنبش بوده اند، که در هر مرحله بستگی به توازون قوا و شرایط بیرونی و درونی آن متفاوت بوده است. سازشکاری و دست به عصا راه رفتن تا حرکات افراطی موجود بوده است. اما حرکت و سمت عمومی برای رسیدن به درخواست و ۵ نکته ای که در بالا مطرح شد، نشان داده است که خط عمومی در مجموع خود درست بوده است. شعارهایی که در مقاطع مختلف مطرح شده است از"اداره شورایی"، "کار، نان، آزادی"، "کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه ایم"، "کارگرهفت تپه ایم حق خود را می گیریم" نه تنها به لحاظ شعارها مترقی بودند بلکه تا حدودی سمت و سوی آینده را هم نشان داده است. این گامی به پیش در مبارزه جنبش کارگری علیه سرمایه داری است. تحلیلگران رژیم در روزنامه های خود می گویند شعار اداره شورایی متعلق به مارکسیست‌ها است و دولت با این ها طرف است. به زبان دیگر رژیم از مبارزات هفت تپه و رشدش موضوع پیوند جنبش کارگری – کمونیستی را درک می کند و با نان قندی و چماق قصد درهم کوبیدن آنرا دارد. کارگران هفت تپه با مبارزات خود ضد ستمگران و استثمارگران به همه متوهمین به این رژیم نشان دادند که این رژیم بعلت حرص و طمع بیش از حدش حتی در سطح اقتصادی هم قادر به تامین حداقل زندگی نیروی کار نیست. راهی بس تاریخی و پرشکوه در عین حال سخت در جلوی مبارزات کارگران و زحمتکشان برای رهایی از قید استثمار و بردگی مزدوری وجود دارد. کارگران هفت تپه نشان دادند که طبقه کارگر بطور واقعی قادر به تغییر جامعه در زیر اداره شورایی و برای کار، نان، آزادی است. مهمترین مسئله که در پیش پای نه تنها کارگران هفت تپه بلکه کل طبقه کارگر ایران است، وحدت طبقاتی در عالی‌ترین سطح می‌باشد.

مهران پیامی

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ