شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

اوضاع کنونی و وظایف کمونیست‌ها

جهان پراز هرج ومرج است ودر تلاطمی عظیم برای زایشی نوین. این دو جانب تضاد همچنان سیمای جهان کنونی را شکل میدهند. یک جانب از بحران ساختاری سرمایه داری، رقابت ها انحصارات مالی و تلاش مرگ وزندگی امپریالیسم آمریکا برای ادامه ی سرکردگی مایه می گیرد و جانب دیگر از خیزش استثمارشدگان، تهیدستان و ستمدیدگان جهان جان می گیرد وهرروز بر وسعت و عمق آن افزوده می شود. بروز ویروس واگیر

کوید ۱۹، ناتوانی نظام های سرمایه داری برای جلوگیری از کشتار، کشتاری که هیچ بودگان را در درجه اول از پای در می آورد، این بحران سرمایه داری در حال افول را در وسعت جهانی گسترش داده و عمق بخشیده است. اگر براین گرایش بحران زده سرمایه داری، فاجعه محیط زیست را بیفزايیم آنوقت گفتمان اجتماعی امروز را می توان باور کرد که نظام سرمایه داری جامعه بشری را به لبه پرتگاه بربریت کشانده است. در برابر این بحران عظیم سرمایه داری حاکمان سرمایه و دولت های امپریالیستی گرایش به راست فاشیستی را تقویت کرده، نژاد پرستی و نژاد برتر سفید را جلو کشیده، سرکوب وتجاوزو جنگ های نیابتی را تشویق می کنند. امپریالیسم آمریکا با بیش از هفتصد پایگاه نظامی درجهان فریاد ای دزد ای دزد را برای پوشش جنایت وتجاوزات خود بلند می کند. در داخل کشورش نیروی مسلح ضد مردمی را بهمان شیوه خامنه ای در ایران بکارمی گیرد. این یکی قران وآن یکی کتاب مقدس را برای در توهم نگهداشتن طرفدانشان بکار می گیرند.

در برابر چنین وضعی توده های عظیم مردم ستمدیده و استثمار شده برای نجات تمدن ودستاوردهای بشریت از سقوط کامل، هر روز آگاهتر و بیشتر به بدیل راستین گرایش ضد فاشیستی کارگری وچپ با دور نمای سوسیالیستی رو می آورند. چون دو راه و دو آینده ی کاملا متفاوت ومتضاد در برابر هم قرار گرفته اند .این دوراه بر بستر تضاد اساسی جهان کنونی مبارزه طبقاتی میان پرولتاریا وبورژوازی قرار دارد. هیچ موضوع اجتماعی در جهان نیست که متاثر از این اوضاع تکان نخورده باشد. منطقه خاور میانه نمونه ایست برجسته و گوشه ایست از کل جوامع بشری از جهنم بربریتی که سرمایه داری و امپریالیسم بوجود آورده است و مقاومت ومبارزه توده های عظیم مردم جهان را برانگیخته است.

از یک سو گرایش راست فاشیستی بورژوازی که همچون فاشیسم هیتلری ریشه در برتری نژاد سفید وضد کمونیستی دارد و از سوی دیگر گرایش چپ انقلابی پرولتاریایی ضد فاشیسی ازپایین میان توده های وسیع کارگران، زحمتکشان مایه می گیرد ومیرود به نیروی تعیین کننده برای تغییربنیادی جهان بسود آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم تبدیل شود.

حزب رنجبران ایران در این صف آرایی جهانی طبق وظیفه تاریخی طبقه کارگر ایران در سمت انقلاب وجبهه ی ضد فاشیسم ایستاده است. تلفیق این گرایش عمومی جهانی به شرایط مشخص جامعه ایران و صف آرایی طبقاتی جاری وظیفه مرکزی پرولتاریا براندازی نظام سرمایه داری اسلامی به سرانجام رساندن انقلابی است که قدرت سیاسی بدست طبقه کارگر و متحدان آن که عظیم ترین نیروی مردم ایران را تشکیل می دهند بیفتد. انقلاب کردن در ایران وظیفه تخطی ناپذیرهر نیروی ضد فاشیست است انقلابی که هدفش براندازی کل قدرت سیاسی طبقه بورژوازی و دیگر اقشار وطبقات ارتجاعی است. این انقلاب ماهیتن از نوع انقلابات پرولتاریایی است و از لحاظ سیاسی در اردوی گرایش ضد فاشیستی جاری جهانی و ضد امپریالیستی قرار دارد.

ما بر آنیم با حرکت از اوضاع جهانی و تحلیل مشخص از اوضاع ایران سرنگونی رژیم سرمایه داری اسلامی را با پرچم افراشته ی متکی به نیروی عظیم توده ها ودر مخالفت با دخالت امپریالیسم به ثمر رسانیم. وظیفه سه گانه زیر را تواما و مشرکن، براساس اصول کمونیسم علمی وبرنا مه که تلفیق اصول با شرایط زمانی ومکانی است تحقق بخشیم :

یکم: باید برای ایجاد حزب کمونیست متحد براساس اصول وبرنامه کمونیستی در داخل ایران و در دل جنبش عظیم کارگری همه جانبه کارکنیم. رفقای ما هرجا که هستند تماما و کاملا خود را در خدمت جنبش های کارگری و ومتحد آن بگذارند، از هرگونه فرقه گرایی،نفی گرایی وانحلال طلبی دوری جویند و نمونه عالی در امر یکی شدن و پیوند زدن با توده باشند..

دوم: باید همچنان به گسترش ومتشکل شدن جنبش کارگری برای ایجاد یک تشکیلات کارگری سراسری پرداخت. این آرزوی صد ساله ی پیشروان طبقه کارگر را با تمام نیرو در عمل پیاده کنیم و نشان دهیم که “ چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است. “

سوم: اتحاد بزرگ و وسیع ضد فاشیست را علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با هدف سرنگونی آن بوجود آورد وبه تقویت کلیه گرایش ها و جنبش های توده ای در وسیعترین شکل آن بر بستر خط مشی سیاسی عمومی پرولتاریایی ضد فاشیستی بپردازیم.

این سه وظیفه کلافی تنیده باهم هستند. رشد یکی به استحکام و توانایی دیگری می افزاید. هنگامی که جنبش کارگری در جایی رشد می کند و پیروزی بدست می آورد برای استحکام دستاوردها و حفظ آن باید به امر کادرسازی پرداخت چه بدون کادر های پرورش یافته در جریان اصلی مبارزات طبقاتی حفظ دستاوردها غیر ممکن است. هنگامی که جنبش توده ای واعتصابات کارگری آرام است کمونیست ها باید کار عمده خود را به کار توده ای بی سر وصدا و از زیر از یکسو و تلفیق کار مخفی با کارعلنی از سوی دیگراختصاص دهند و در زمانی که جنبش به یک بدیل سیاسی عمومی در برگیرنده ی وسیع ترین نیروی توده ای می شود کمونیستها باید نقش پیشرو بودن طبقاتی خود را نشان دهند و در پیشاپیش توده ها با درایت و با نظمی آهنین پرولتاریایی گام بردارند.

اوضاع جهان را دستگاه های تبلیغاتی سرمایه داری وامپریالیستی از دید سقوط بورس های جهانی تیره وتار برای خود می بینند و جنبش های توده ای واعتراضات واعتصابات کارگران را تروریستی و آشوبگران می خوانند. اما حقیقت چیز دیگریست نیروی عظیم کارگری که میلیاردی هستند بزرگترین نیروی تغییر جهان کنونی اند و هر روز بیشتر نقش تاریخساز خود را به عمل در می آورند.

وفا جاسمی

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ