شنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

به یاد شاهرخ زمانی

در پنجمین سالگرد رفیق شاهرخ زمانی که جان خود را بی دریغ در راه طبقه کارگر فدا کرد یاد او را زنده نگهداریم، از پراتیگ مبارزاتی او بیاموزیم و نسل جوان ومبارزکارگری را به خواندن آثار اوتشویق نمائیم. 

شاهرخ زمانی نمونه ی نسل جوان جنبش کارگری است که توانست بر اصل اساسی ماتریالیسم- دیالکتیک و تاریخی پافشاری کند، با جمعبندی عمیق و همه جانبه از گذشته جنبش کمونیستی و کارگری برای انتقال و پیوند آموزش های آن با جنبش جاری، در شرایط دیکتاتوری سخت

در ایران میان کارگران بماند. او بی هراس از مرگ توانست کمونیسم علمی را طبق شرایط ایران و با شناخت شرایط مشخص جامعه و جنبش کارگری به میان کارگران برد. حزب ما در اساسی ترین نظرات خود با نظرا ت شاهرخ زمانی وجه اشتراک دارد.و

این اساسی ترین نظرات کدامند؟ 

یکم 

حزب ما پس از جمعبندی از سیر تکاملی نظراتش در زمینه تئوری، با تاکید به اینکه مارکسیسم بر سنگ خارای ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک بناشده است کمونیسم علمی را بعنوان علم جهانشمول رهایی طبقه کارگر راهنمای خود قرار داد و بدین ترتیب از ایسم های مختلف دوری جست و از کلیه گرایش های چپ و مارکسیستی دعوت به یکی شدن و پذیرش کمونیسم علمی بعنوان تئوری راهنمای چنبش کمونستی کرد. شاهرخ زمانی هم در آثار خود کمونیسم علمی را بکار می گیرد.

دوم 

حزب ما در ادامه نظرات سازمان های تشکیل دهنده آن از اوایل دهه چهل شمسی یعنی بیش از نیم قرن از یکی شدن کمونیستها بر اساس اصول و برنامه در پیوند با جنبش کارگری برای ایجاد حزب انقلابی پیشرو طبقه کارگر مبارزه کرده و همچنان میکند. شاهرخ زمانی هم ازلحاظ نظری و هم درعمل نمونه بسیار عالی برای تحقق این وظیفه بوده است.

سوم 

بدون یک سازمان توده ای سراسری کارگری که در برگیرنده اکثریت عظیم کارگران باشد حرف زدن از یک انقلاب واقعی به سود اکثریت عظیم مردم غیر ممکن است. حزب ما این نقطه نظر را جزئی از جهانبینی خود می داند. بدون چنین سازمانی نه می توان حزب کمونیستی توانا بوجود آورد ونه می توان نقش تاریخ ساز پیشرو بودن طبقه کارگر را در جنبش های عظیم توده ای وانقلاب تضمین کرد. شاهرخ زمانی هم به این امر باور داشت. 

چهارم 

حزب ما از همان آغاز بنیادینش بنا به آموزش های کمونیسم علمی با توجه به شرایط جامعه ایران برای اتحاد بزرگ مردمی که دربر گیرنده کلیه جنبش های توده ای و احزاب وتشکل های سیاسی است، براساس اصول وبرنامه مبارزه کرده است. نظرات وپراتیک شاهرخ زمانی با حزب ما در این زمینه هم مشترک است. 

امروز همچنان مبارزه برای تحقق چهار نکته بالا مبرم و ضروریست. ما از کلیه کمونیست ها دعوت می کنیم بر اساس چهار نکته بالا گام اول مشترک را برداریم و به تبادل نظر برای ایجاد یک پلاتفرم مشترک یکی شدن بپردازیم و کار عملی مشترک را سازمان دهیم. 

یاد شاهرخ زمانی گرامی باد 

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ