شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹

به یاد مقاومت جانباختگان دهه شصت

در تاریخ مبارزه علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دهه ی شصت یکی از دوران پر شور مقاومت ومبارزه تا به آخر از سوی کمونیستها ونیروهای دیگر سیاسی است و درست بدین دلیل یکی از جنایتکارترین دوران خفت بار نظام خمینی است که هیچگاه بشریت مترقی جهان آنرا فراموش نخواهد کرد.

مرتجعان سیه دل ضد تمدن و آزادی چنان می پنداشتند که با شکنجه و کشتن بهترین فرزندان سرزمین ما ریشه

مقاومت وپایداری را خشک می کنند، زهی خیال باطل. منطق آن ها قطع دست، شلاق، شکنجه و اعدام است و هیچگاه نمی توانند به منطق انقلابیون و زحمتکشان که مقاومت و مبارزه تا پیروزیست پی ببرند. گواه صحت این نکته عملکرد جنایت کارانه  چهارده ی رژیم از یکسو  و مقاومت توده های مردم از سوی دیگر است.

 امروز سراسر ایران  به پایگاه های مقاومت ومبارزه تبدیل شده است. از کارخانه ها تا دانشگاه ها فریاد ضد رژیم جمهوری اسلامی بلند است. در این سالها سه جنبش عظیم توده ای - هشتاد وهشت، نود وشش و نود و هشت  مسیر پیشروی را هموارساخته است.

یاد جانباختگان دهه ی شصت را گرامی بداریم مبارزه علیه نظام سرمایه داری را تا آخر به پیش بریم

زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر امپریالیسم

حزب رنجبران ایران

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی