پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸

مبارزه ی تشکلات مستقل کارگری در ایران

مبارزه ی تشکلات مستقل کارگری در ایران در چند ماه اخیر مبارزه ایست میان دو طبقه ، دو جهانبینی ، دو خط مشی سیاسی و در نهایت دو آینده برای ایران. طبقه کارگرایران برای اینکه برازندگی خود را دراحراز نقش تاریخی سرنگونی نظام سرمایه داری کنونی نشان داده ،  صحت گفته

مارکس که طبقه کارگر گورکن سرمایه داریست را به ثبوت رساند و نظام نوینی را در خد مت اکثریت عظیم مردم ایران و جهان مستقر سازد باید حا لا و نه فرد ا و در اولین گام به رهبر جنبش کنونی توده های زحمتکش ، ستمدیده و محروم  در عمل نه در حرف تبدیل شود. مبارزه جاری در جنبش عمومی ضد رژیم جمهوری اسلامی درست  روی همین مسئله تمرکز دارد. بدیل های بورژوازی با پشتیبانی امپریالیستها بویژه کاخ سفید یا بدل جنبش مستقل کارگری.

  بورژوازی ایران از همان آغاز تکاملش ضد کارگران عمل کرده و از طریق نمایندگان سیاسی و مذهبی خود در این صد ساله  با تمام امکاناتی که از آن  برخوردار بوده است نظامی را درست کرده که  تمام در خدمت مشتی کوچک صنف روحا نی و بوروکرات های نظامی و اداری ا ست. حاکمیت بورژوا در این صد ساله ی تغییرات زیر بنایی که ایران به جامعه ای سرمایه داری تبدیل شده است از لحاظ رو بنایی به شیوه استبداد مطلقه ی فردی عمل کرده است . زمانی زیر نام شاه و شاهنشاه  وامروز زیر نام ولایت فقیه  . روش اساسی حاکمیت استثمار شدید مزد گیران ، ستم به زنان ، ملیت ها ،اقلیت های دینی و مذهبی و دگر ا ند یشان بوده و در این عهده گیری با سرمایه جهانی و قدرت های امپریا لیستی  همراهی کرده است. . صنف روحانیت هم که چهار دهه بر اریکه قدرت تنهایی نشسته ، همانند دوران سلطنت رسالت  طبقاتی خود را درمبارزه علیه جنبش کارگری بکار  آنداخته  و ما  به وضوح در هر دو نظام : سلطنتی و ولایت فقیه مبارزه با چپ وکمونیسم را با استفاده از کلیه شیوه ها و وسایل دیده ایم.

. روضه خوان فلسفی که در اوایل انقلاب در کنار خمینی در جماران حاضر می شد  ، در دوره سلطنت  زیر پوشش ساواک و حمایت محمد رضا شاه آزادانه منبر می رفت و روحانیت صدها کتاب و جزوه  آزادانه ضد کمونیستی انتشار می داد.  امروز دیگر فاش شده که آیت الله ابوالقاسم کاشانی نقش اصلی را در همکاری با کودتا گران آمریکایی در بیست و هشت مرداد ۳۲ داشته است . چنین است واقعیت تاریخی و عملکرد طبقه بورژوازی ایران. از نقش سیا  وهمکاری مستقیم رفسنجانی و بهشتی با آمریکایی ها ،در روی کار آوردن خمینی حرفی نمی زنیم که کوس رسوایی این رژیم به اصطلاح ضد آمریکا یی بر سر هر بام کوبیده شده است..

خروج ۸ میلیون مهاجر وپناهنده از ایران و استقرار آنها در جوامع سرمایه داری ارو پایی و شمال آمریکا ، وجود احزاب سیاسی بورژوا و خرده بورژوا در خارج با  رسانه هانه های گوناگون بار دیگر بخش هایی از طرفدران نظام سرمایه که در این سالها توسط بورژاوزی مذهبی انحصار طلب کنار زده شده بودند با همراهی  بخش هایی از اصلاح طلبان نظام  در تلاشند  با پشتیبانی غرب  بدیلی  از نوع دمکراسی های بورژوازی غربی را ارائه دهند. اما رقابت ونقاق بین آنها بقدری زیاد است که حتی صدای وزارت امور خا رجه آمریکا هم بلند است که قادر نیستند بین ناسیونالیستهای کرد وآذری وبلوچی وعرب از یکسو و سلطنت طلبان و مجاهدین اسلامی اتحادی ساز کنند.

 کمونیستها  با جمعبندی از  تاریخ صد سال مبارزه ی بورژوازی ایران برای ایجاد جامعه ای مدرن و پیشرفته در همکاری با سرمایه جهانی درس های خود را از این گذشته ی خونبار ضد کمونیستی گرفته اند و به هیچوجه خیا لات واهی نسبت به موعظه های رهبران بورژوازی   ندارند. سرنوشت حکومت دکتر مصدق به کجا ختم شد و در سطح جهانی  رهبران ملی چون سوکارنو ، ناصر  به چه سر نوشتی دچار شدند. بیش از نیم قرن مبارزه ی خلق فلسطین برای استقلال زیر پرچم اسلامی ها و ملی گرایان به کجا رسیده است. سرنوشت اقلیم کردستان به کجا کشیده شد.  شکست وشکست و بازهم شکست چیزی جز این  برای مردم به بار نیاورده است. پیروزی  کارگران روسیه وچین دو نمونه برجسته ی قرن بیستم است تنها در این بود که حزب کمونیست هر دوکشور یکی در راس آن لنین ودیگری مائو گول موعظه های اپورتونیستهای  سوسیال دمکرات را که  رهبری انقلاب را به بورژوازی  محول می کردند ،نخوردند. کار لنین آسان تر از مائو بود او  با طرح تز های خود که به تز های آوریل معروف شده است توانست حزب بلشویک وکل جنبش کارگری را به روی مشی کارگری بکشاند و طبقه کارگر با قدرت عظیم خود توانست حکومت کرنسکی را براندازد.اما در چین ده سال طول کشید تا در حزب کمونیست چین خط درست انقلابی پرولتاریای به پیروزی رسد. البته نباید فراموش کرد که استالین و کمینترن در این ده سال از مشی نادرست در برابر مشی درست مائو جانبداری می کردند و به گفته مائو در دیدار با استالین خسارات زیادی به بار آورد.  راه درست وتنها راه   قبول راه کارگری ، راه انقلابی سوسیالیستی که استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی را در براندازی رژیم حاکم فراهم می کند .

مبارزه ی کارگران سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه علیه توطئه ی موازی سازی که از درون وبیرون سندیکا علیه راه مستقل کارگری سازماندهی شده بود ادامه ی همان مبارزه ی طبقاتی بین سرمایه داران و کارگران است. همینطور هم باید به مبارزه ی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز نظر افکند. مبارزه ی صد ساله ی طبقه کارگر ایران هنگامی که کشتی بورژوازی دیگر به گل نشسته ،تضاد های میان جناح بندی های جهانی و داخلی ومنطقه ای بر اثر بحران ساختاری جهانی سرمایه شدت یافته است  دارد ثمره می دهد. درست است که براثر شدت سرکوب و شرایط امنیتی کارگران بطور عموم و فعا لان کارگری بطور اخص مجبورند در چهارچوب مبارزات قانونی با استفاده از تاکتیک مشت در برابر مشت  امر مقاومت را به پیش برند اما در این چند ماه اخیر بویژه پس از دستگیری های کارگران هفت تپه و فولاد اهواز  دامنه مبارزه گسترش یافت و جنبشی سراسری در داخل و خارج کشور در دفاع از زندانیان کارگری بوجود آمد ه است. . به شکرانه ی وجود تشکلات مترقی  همبسته با جنبش کارگری دامنه ی این دفاع بازهم گسترده شد و سندیکا های کارگری جهانی و حقوق بشری هم به این کارزار پیوسته اند.. امروز مسئله ایران نه تنها در سطح سیاست جهانی در صدر موضوعات قرار دارد بلکه دفاع از جنبش مستقل کارگری ایران هم  برای کارگران کشورها یی که دارای تشکلات کارگری مستقل و مترقی هستند  جزتی از وظائفشان در آمده است. دستگیری علی نجاتی از  فعا لان کارگری قدیمی هفت تپه و شکنجه ی سخت اسماعیل  بخشی توسط دستگاه های امنیتی نه تنها عزم کارگران سراسر ایران را در مبارزه راسختر کرد بلکه با افشاگری بخشی در مورد شکنجه ها یی که شده است سطح مبارزات کارگری را به سطح عمومی وسراسری ارتقا داد وامروز دیگر  بدیل کارگری دارد به بدیل کل جامعه برای خروج از بحران ساختاری تبدیل می شود.

پشتیبانی دانشجویان ،معلمان ،بازنشستکان از دادخواهی اسماعیل بخشی سیمای نوینی به مبارزات کارگری ایران داده است. بگذارید برای نمونه یکی از پیام های کارگران را در زیر بیاورم :

ما کارگران، فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری شهر سنندج،  آزادی اقای اسماعیل بخشی کارگر شرافتمند و نماینده کارگران هفت تپه را به طبقه ی کارگر ایران و جهان به کارگران متحد و شرافتمند هفت تپه، به خانواده ی گرامیش  به خود اسماعیل عزیز  تبریک میگوییم و همچنین آزادی این کارگر عزیز را به تمام انسانهای که دل در گرو رهای طبقه کارگر و محرومان جامعه از یوغ مناسبات ظالمانه و نابرابر سرمایه را دارند تبریک میگویم

ما همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم قلیان و علی نجاتی هستیم .کارگران عزیز هفت تپه  کارگران فولاد و کارگران سراسر ایران ما کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج  قلبمان با شما میتپد و قلبمان برای شما میتپد ان هنگام که شما در اعتصاب بودی  اگر چه فرسنگهااز شما دوربودیم  و عملن در صف متحدتان حضور نداشتیم اما قلب ما فکر ما اندیشه ی ما نگاه ما با شما عزیزان بود.

 امید که طبقه کارگر با اتحاد و همبستگی به پیروزی نهای دست یابد ما با  شما و طبقه کارگر پیمان میبندیم تا پیروزی نهایی و رها شدن از نظم سرمایه با طبقه کارگر و کنار شما خواهیم ماند. ما کارگریم،خالق نیازمندیهای بشریم/ اگر روزی متحدانه بر خیزیم  نظم سرمایه را بر هم میریزیم

چنین است همبستگی طبقه کارگر و دیگر نیروهای توده ای. طبقه کارگر با مبارزاتش ، مقاومت وایستادگی پیشروان وفعا لانش و پافشاری روی مشی دفاع از مشی عمومی طبقه کارگر در عمل می تواند  کل جنبش های توده ای را با خود همراه سازد. شاید همانطور که مارکس  و ا نگلس در مانیفست حزب کمونیست تاکید کردند خیزش طبقه کارگر بتواند فرقه گرائی را از تشکل های کنونی چپ وکمونیستی بزداید.

.

محسن رضوانی

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی