شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

علیه اعدام، نه به اعدام

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر وحشیانه برای انتقام از مبارزان و جوانان و زن و مرد زحمتکش ایران به میدان آمده است.

بحران عمومی اقتصادی و اجتماعی، فقر عمومی تهیدستان؛ بیکاری هر روز در حال گسترش، ناتوانی حکومت در کنترل ویروس کرونا و کشتار روزانه بیماری بر اثر سیاست های قرون وسطائی روحانیت جاهل وبی دانش وخرافاتی، سیاست زن ستیزی بخصوص نفرت آنها از زنان مبارزی که

شجاعانه این روزها پا به میدان مبارزه گذاشته اند و در زندان ها با تمام فشارهای غیر انسانی به مقاومت خود ادامه می دهند. گرانی بدون کنترل وتورم سرسام آور که قدرت خرید حقوق بگیران و مزد بگیران لحظه ای پائین می کشد و سفره ی آنها را تا حد نان خالی تنزل داده است.در چنین وضعی dreiهمانند گذشته رژیم سرمایه داری قرون وسطایی اسلامی حربه اعدام را در پیش گرفته است. رژیمی که در جهان رتبه اول را نسبت جمعیتش دارد. این ها منطقشان مانند همه مرتجعان سرکوب و شکنجه واعدام است. همانطور که رژیم سلطنتی هم با درجه ای کمتر خیال می کرد با کشتن مخالفانش به نظامش ابدیت می بخشد اینها هم بر همان منوال ادامه داده اند.

 و با اعمالشان حتی بربریت قرون وسطا را هم سفید کرده اند.

امروز موج بزرگی از مبارزه ،اعتراض و اعتصاب سراسر ایران را فرا گرفته است. در ادامه این مبارزات باید با تمام قدرت متحدانه علیه اعدام سه جوان مبارز در آبانماه 98 به نام های سعید تمجیدی ، امیر حسین مرادی و محمد رجبی ایستادگی کنیم.

حزب ما که در مبارزه نیم قرن در هردو رژیم شاهد اعدام های بهترین اعضای خود توسط جنایتکاران حاکم بوده است، امروز با تمام نیرو از منطق مبارزه و مقاومت به عنوان تنها راه درست برای جلوگیری از اعدام این سه نفر پشتیبانی می کند و خواهان لغو حکم اعدام و آزادی فوری و بدون قید شرط آنان است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

علیه شکنجه، علیه اعدام.

حزب رنجبران ایران

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ