شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

قطعنامه تشکلها و.... به مناسبت روز جهانی کارگر
طبقه کارگر ایران در اول ماه مه 2020
بیش از صد سال مبارزه متشکل طبقه کارگر برای رهایی از ستم واستثمار شدید با اشکا ل مختلف از ایجاد حزب سیاسی پیشرو خود تا تشکل های کارگری طبق شرایط مشخص جامعه و با توجه به شرایط دیکتاتوری و نوع صنعت وامکانات محلی امروز دارد به ثمر می نشیند. بیانیه تشکل های کارگری، معلمان، پرستاران وبازنشستگان بمناسبت اول ماه مه و اشغال

خیابان بعنوان اعتراض در مراکز کارگری همراه خانواده های کارگری دراین یکماه گواهی است بر این واقعیت که طبقه کارگر ایران در صحنه واقعی مبارزه حضور دارد و بعنوان یک بدیل واقعی سیاسی واجتماعی برای تغییر بنیادی جامعه براساس برنامه ی خود عمل می کند.
در زیر ما بیانیه چهارد ه متحد چهارده تشکل کارگری بعنوان نمونه می آوریم و برای مطالعه بیشتر لینک های بقیه اعلامیه را می گذاریم
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر و دوازدهم اردیبهشت روز معلم امسال در حالی به استقبال روز همبستگی جهانی کارگر و روز معلم میرویم که شرایط معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران و نیروی کار نسبت به سال گذشته بسیار سختتر و بحرانیتر شده است. پیامدهای ویرانگر و خانمانبرانداز سیاستهای چند دهه دولت‌ها؛ تعدیل اقتصادی، خصوصیسازی و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، خصوصی کردن بیشازپیش آموزش و بهداشت عمومی هرروز بیش از گذشته خود را نشان میدهد. سیاستهایی که فراتر از دولت‌ها، سیاست کل حاکمیت است و جناحهای سیاسی بر روی آن اتفاقنظر دارند.
در این میان سقوط بیپایان ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، افزایش دویست درصدی قیمت بنزین و تورم رسمی چهل و یک درصدی موجب کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران شد. در کنار این سیاستها دولت در همراهی کامل با صاحبان سرمایه که اکثر آنان از رانت وفاداری به سیستم برخوردارند، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۹۹، نهتنها چهرهنمایشی سهجانبه گرایی را از قبل آشکارتر نمود؛ بلکه نشان داد که میخواهد وضعیت معیشت حقوقبگیران را از قبل سختتر و سفرههایشان را خالیتر نماید.
اول ماه مه و روز معلم، یادآور این است که کارگران، معلمان و دیگر حقوقبگیران باید در جهان و ایران متحدتر شوند و برای سازماندهی خودشان بیشتر از گذشته تلاش نمایند. چراکه سیستم مبتنی بر سود و سرمایه با ثروتاندوزی برای یک درصدیها و استثمار اکثریت کارگران و حقوقبگیران برای سود بیشتر، نشان داده که حتی در شرایط بحرانهای بهداشتی همچون کرونا نیز قادر به مراقبت از شهروندانش نیست.
هرچند امسال شرایط تجمع و برگزاری مراسم جشن روز جهانی کارگر و معلم به علت شیوع ویروس کرونا فراهم نیست، اما فراموش نمیکنیم که ما در ایران همهساله به خاطر برگزاری روز جهانی کارگر و روز ملی معلم، توسط عوامل امنیتی سرکوب و بازداشت میشویم و حتی اجازه برگزاری مراسمی مربوط به خودمان را نداریم. در سال گذشته دهها تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، تعدادی از فعالان کارگری، بازنشسته، دانشجویی و صنفی فقط به دلیل شرکت در مراسم اول ماه مه و دهها تن از معلمان عضو تشکلهای صنفی در سراسر ایران به خاطر شرکت در مراسم روز معلم بازداشت، توبیخ و بعضاً به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند؛ که این محکومیتها و روند سرکوب همچنان ادامه دارد.
ما، تشکلهای صنفی، مدنی اعم از معلمی یا کارگری بهعنوان امضاکنندگان این بیانیه اعلام میداریم که حق داشتن تشکیلات مستقل، تجمع، اعتراض و حق اعتصاب، سندیکایی و کانونهای صنفی را برای همهی کارگران، فرهنگیان و حقوقبگیران دیگر به رسمیت میشناسیم و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز ملی و روز جهانی معلم، روز دانشجو و روز جهانی زن را از حقوق مسلم خود میدانیم.

ما خواستار آزادی تمامی کارگران، معلمان، دانشجویان و همه فعالان مدنی و سیاسی دربند هستیم و از مقامات قضایی و امنیتی میخواهیم که به سرکوبها پایان دهند و منع تعقیب تمامی بازداشتشدگان روز جهانی کارگر سال ۹۸ و فعالان صنفی معلمان را صادر نمایند.
ما خواستار حقوق برابر برای زنان و مردان در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستیم.
ما خواهان افزایش حداقل دستمزد، متناسب با تورم واقعی و هزینههای معیشتی واقعی خانوارهای کارگران و همسانسازی حقوق معلمان شاغل و بازنشسته با سایر حقوقبگیران هستیم.
ما معتقدیم، درحالیکه خط فقر حدود هشت میلیون تومان است، تعیین حداقل دستمزد به میزان یکمیلیون و هشتصد هزار تومان، بیتوجهی آشکار به معیشت وزندگی اکثریت زحمتکشان است.
ما خواستار فراهم کردن شرایط لازم برای دستیابی تمام کودکان به آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه، خدمات بهداشتی رایگان و امکانات ورزشی و تفریحی مناسب هستیم.
ما خواهان لغو سیاستهای خصوصیسازی، سیاستهای ارزان سازی و بی ثباتسازی نیروی کار، تعدیل اقتصادی، تعطیلی کارگاهها و اخراجهای بیرویه، توقف خرید خدمات آموزشی و برخورداری از امنیت شغلی معلمان خرید خدمت و نیروی کارآموزشی در بخش خصوصی هستیم.
ما خواستار توقف فوری کار کودکان و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه مدرسه هستیم.
ما خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بهصورت کامل، بهخصوص برای بازنشستگان فرهنگی و تأمین بیمه پایه فراگیر، کارآمد و رایگان برای تمام بازنشستگان هستیم.
ما ضمن قدردانی از خدمات کادر درمانی در شرایط دشوار کنونی، خواهان پرداخت همه مطالبات پرستاران و کارکنان کادر درمانی فداکار، افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار آنان و همچنین در اختیار گذاشتن تمامی امکانات ایمنی و بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا هستیم.
ما خواستار برخورداری همه کارگران، معلمان و بهویژه معلمان بازنشسته و دیگر حقوقبگیران از تأمین اجتماعی کارا و مؤثر، ازجمله بیمه بیکاری کافی هستیم.
ما تمام کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و حقوقبگیران را به همبستگی بیشتر فرامیخوانیم و تنها راه احقاق حقوق پایمالشده آنان را، گسترش و تقویت تشکلهای مدنی مستقل و اتحاد عمل بین تشکلها بر سر مطالبات اساسی و مشترک میدانیم.

بیشک مطالبات فوق درگرو برخورداری از آزادی بیان و آزادی حق تشکلیابی است. ما با هر نوع سرکوب آزادی به شکل آشکار و پنهان مخالف هستیم.
به امید تحقق جامعهای آزاد و برابر به همراه صلح و شادی و رفاه

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
اسامی تشکل ها صنفی فرهنگیان و تشکل های کارگری امضاء کننده بیانیه :
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
کانون صنفی معلمان اسلامشهر
کانون معلمان همدان
 کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر 
انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان 
انجمن صنفی معلمان کردستان_ سقز و زیویه
انجمن صنفی بازنشستگان کشوری
 انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری 
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ