یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

زنان  کارگر هفت تپه

چه شعف آور است که در دورانی زندگی می کنیم  و در منطقه ای آشنا کارگران زن همچنان برای تغییر بزرگ ، برای رهایی وبرابری مبارزه می کنند .  زنانش نه تنها سها مدار و شریک وهمراه این کاروان نستوه در طول راه دراز وسخت بوده اند بلکه امروز به جزوی جدا ناپذیر ار گردان پیشرو وپیشتاز آن تبدیل

شده اند.

زنان کارگر هفت تپه در یک لحظه حساس مبارزه مرگ وزندگی کارگران در حال اعتصاب واعتراض ، در زمانی که قلب میلیون ها انسان هواداران کارگران  هفت تپه از اقصا نقاط ایران و دنیا با آنها می تپید و در شرایط سخت ودر زیر فشار امنیتی رژیم جنایتکار و ضد کارگری مبارزه ادامه می یافت و شعار اداره شورایی  مورد زبانزد و پشتیبا نی کارگران سراسر ایران قرار می گرفت ، زنان کارگر هفت تپه درخشیدند . آنها ادامه دهندگان زنان  مبارزپیشین آزادی خواه بیش  ازصد سال گذشته بودند که از جنبش تنباکو به میدان آمدند ؛در انقلاب مشروطیت به ستونی استوار در پشتیبانی از مشروطه خواهان بر خاستند و با شکل گیری جنبش بزرگ سوسیال دمکراسی و کمونیستی در ایران  جمعی و متشکل پا به پای مردان  جنگیدند. اینبار در هفت تپه  یک تغییر بزرگ طبقاتی دیده می شود ، از نوع  تغییری که در کردستان سوریه رخ داد – زنان ستم دیده از طبقات پایین جامعه به خود اداری قدرت سیاسی کسب شده  از لوله تفنگ  پرداختند. اما در اینجا ما با پدیده ای نوین روبرو شدیم  ، زنانی کارگر ،از گردان مشترک کارگران ، در قلب منطقه ی بزرگ خوزستان سرزمین نفت ، سرزمین قشون کشی های انگلیسها ومقاومت های مردمانش تا آخر ، سرزمین ملیت ها واقوام  مختلف ، در میان کارگرانی متحد و یکپارچه، با انتخاب دمکراتیک در شورایی اداره کننده که زنان کارگرهم انتخاب شده اند. این یک واقعه ی تاریخی است که پرولتاری ایران ، پرولتاریایی که زمانی فرزندانش اولین حزب کمونیست جهان نیمه مستعمره را صد سال پیش در بندر انزلی بنیاد نهادند و اولین قدرت سیاسی را بنام شوروی ایران در گیلان  با اتحاد بادیگر نیروهای مترقی زمانه مستقر کردند  چنین اتفاقی افتاد. بگذار نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی و عناصر اعتصاب شکن فرصت طلب به خود بلرزند و انگشت تعجب به دهان گیرند. جنبش عظیم کارگری ایران بعنوان یک بدیل سیاسی مستقل از دیماه 96 هر روز نیرومند تر می شود . شرکت زنان کارگر و خانواده های آنها تغییری است بس بزرگ که نیمی از جان را به لشگر زحمتکشان کشانده است.

کمونیسم علمی به ما می آموزد تاریخ و تکامل تاریخی بریده بریده صورت نگرفته ، نواریست پیوسته بر بستر مبارزه ی طبقاتی و  در دوران ما مبارزه ایست میان دو طبقه  کارگران و سرمایه داران.  تاریخ را تا به حال به دروغ  به نام خدا وشاه وشیخ  نوشته اند . نقش داهیانه مارکس در این بود که نشان داد تاریخ را توده ها ساخته اند اما تاریخ نویسان متافزیک  آنرا به نام شاهان ثبت کرد ه اند. در این دو ماهه  نه تنها در سراسر ایران بلکه در سراسر دنیا نوار سخنرانی زنان هفت تپه شنیده شده است.  به شکرانه وجود تشکلات همبستگی با جنبش کارگری ایران واحزاب وسازمان های سوسیالیستی و چپ صدای هفت تپه ای ها جهانی شده و مبارزه برای آزادی زندانیان هفت تپه به یک کارزار وسیع ومتحد تبدیل گردید. سخنان وفریاد های زنان کارگر هفت تپه نشانی از پیوند تاریخی طبقه کارگر است و سیمای جهان آینده  را ترسیم می کند.

نظام سرمایه داری،  ستم به زن را بنابر ماهیت خود  در  همه شئون زندگی به غایت رساند و رژیم اسلامی ایران با بکار برد ارتجاعی ترین اندیشه های زن ستیزی براین ستمگری دو چندان افزود.

 اما امر بد را توده های میلیونی زنان ایران به امر خوب تبدیل کردند. در همان ماه اول وجود نحسن وبد خیم جمهوری اسلامی  بر خاستند و  پرده  خدعه ی رهبر جمهوری اسلامی با خیزش خود علیه فرمان حجاب خمینی کنار زدند.ازآن  زمان تابحال چهار دهه همچنان در پیشاپیش صفوف مبارزات مردم قرار داشته اند.

بذر بیش از صد سال مبارزه کمونیست ها در سازماندهی تشکلات کارگری ، بذر بیش از صد سال آموزش ها ی سندیکایی ، بذر دانه های اولیه محفل های سواد آموزی به کارگران زن ، بذر شرکت زنان در رهبری های احزاب وسازمان های انقلابی  چپ ، بذر ایستادگی های تا آخر زنان کمونیست در دوران شاه ودر دوران چهل ساله ی جمهوری اسلامی زن ستیز بار آور شده است. البته  سنت پدر سا لاری هنوز در میان مردان کارگر و کمونیست از ریشه کنده نشده است ولی ناقوس مرگ چنین عادت قرون وسطایی به صدا در آمده است . به استقبال درخشیدن بازهم بیشتر کارگران زن رویم .

 وفا جاسمی

by ranjbar • دی ۵, ۱۳۹۷

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی