شنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

به یاد هلین بوک و ابراهیم گوگچه
هلین بوک خواننده گروه موسیقی گروپ یورم ترکیه در اعتراض به ممنوعیت این گروه و عدم اجرای خواسته هایش بعد از 289 روز در اثر اعتصاب غذا درگذشت.
ابراهیم گوگچه یکی از نوازندگان گروه موسیقی گروپ بوروم نیز که در حمایت از هلین بوک و نیز اعتراض به ممنوعیت گروه و اجرای یک دادگاه عادلانه و آزادی دیگر زندانیان مدتها در اعتصاب غذا بود بعد از شکستن اعتصاب غذا که 324 روز به طول کشید ،به خواست نهادها و گروههای مترقی در ترکیه

و خارج از ترکیه بود، بعد از مدتی کوتاه فوت کرد. مسئولیت مرگ هلین بوک و ابراهیم گوگچه بطور مستقیم متوجه دولت ترکیه است که از توجه و اجرای خواسته های این دو مبارز راه آزادی سرباز زد.
هلین بوک بعد از آزادی از زندان هم حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نشد و به مثابه ای انسانی با آرمان های والای انسانی ما را ترک کرد.یاد او و همرزمش ابراهیم گوگچه نه تنها برای مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم در ترکیه بلکه برای ما در ایران و همه مردم آزادیخواه جهان سمبل مقاومت در برابر ارتجاع و دولت فاشیستی ترکیه است.
پیروزی، شکست و از دست دادن هر رفیقی از طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی در ترکیه پیروزی و شکست ماست. یاد آنها برای همیشه در خاطره ها ماندگار است.
ع.غ

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ