کنگره دوم حزب رنجبران ایران پس از تدوین بیانیه دومین کنگره، به کمیته مرکزی منتخب خود وظیفه داد تا علل اشتباهات حزب را بر مبنای مصوبات ذکر شده تنظیم و انتشار دهد.
لذا بعد از کنگره دوم حزب بیانیه انتشار یافت و مدتی بعد هم قطعنامه علل اشتباهات حزب توسط کمیته مرکزی تنظیم و منتشر گردید.   
ما هر دوی این اسناد را در این سایت در اختیار پروهشگران تاریخ جنبش  کمونیستی قرار می‌دهیم

*********