اعلامیه 21.6.2019

ترامپ باردیگر  ایران را به نابود ی کامل تهدید کرد، بطوری که دیگر اثری از ایران نماند. حزب رنجبران ایران این بیان  دیوانه وار یک فاشیست  وحشی نماینده سرمایه لجام گسیخته جهانی را که حتی هیتلر هیچگاه علیه دشمنانش بکار نبرد را شدیداً محکوم می کند.

امپریالیسم آمریکا به مثابه یک جنایتکار بین المللی قصد دارد در رقابت های امپریالیستی، عراق و سوریه و افغانستان دیگری را در ایران بوجود بیاورد. این امکان  باحضور رژیم جمهوری اسلامی  که خود علیه مردمش به هر جنایتی دست زده است به امری امکان پذیر تبدیل شده است.امپریالیسم آمریکا که خود تا مرفق دستش به خون خلق های ستمدیده و استثمار شده جهان آلوده است، می خواهد قلدرمنشانه با دیکته کردن سیاست هایش در تمام عرصه های جهانی رقبا را به اطاعت و تسلیم وادار نماید.اما کارگران و زحمتکشان در ایران می دانند که تضاد کنونی میان دو هیأات حاکمه ایران و آمریکا،هیچ ربطی به منافع دو ملت، دوکشور وتوده های عظیم مردم ندارد جنگی است میان  نمایندگان سرمایه یعنی دشمنان قسم خورده کارگران و توده های زحمتکش هر دو کشور که باید بر انداخته شوند.

 باید به نیروی لایزال توده های میلیونی دو سرزمین پهناور که حاکمانش معامله گران وتاجران باروت وتابوتند و چرک وخون از پنجه هایشان می چکد، تکیه کرد و  به مبارزه برخاست. کمونیست ها که در جنگ بین الملل دوم  وسیعترین جبهه ضد فاشیست، از استالینگراد تا  پاریس واز ین آن تا آتن را در برابر هیتلر بوجود آوردند، امروز وظیفه دارند بار دیگر کلیه ایسم هایی که سد راه یکی شدنشان است را بدور ریزند و برای براندازی حاکمیت جنایتکار که تنها با زور سرنیزه و زندان وشکنجه به زندگی نکبت بارش ادامه میدهد متحد شوند. تنها در چنین صورتی است که قادر می شوند تشکیلات سراسری کارگران ایران این لشکر میلیونی را  که نیروی عمده ی انقلاب اجتماعی جاری ایران است برای سازماندهی اتحادی بزرگتر و همه جانبه تر بوجود آورند.

اوضاع می تواند به جنگ بیانجامد و یا به طرف آرامش گام بردارد ولی در هر دو حالت وضع توده های ستمدیده و استثمارشده تغییری نخواهد کرد. این تغییر فقط به دست کارگران وسرنگونی انقلابی رژیم اسلامی با سمت گیری سوسیالیستی میسر خواهد شد

نه به جنگ، جنگ ضد مردمی- ایران و آمریکا

نه به امپریالیست ها نه به رژیم سرمایه داری مذهبی ایران

باید یکی شویم و حزب کمونیست  واحد را با استخوانبندی کارگری بوجود آوریم

باید یکی شویم و گرایش جاری ایجاد تشکیلات مستقل کارگری را در مراکز کار تقویت کنیم وایجاد شورای متحده سراسری ایران را باردیگر تحقق بخشیم

باید یکی شویم و اتحادی بزرگتر از جنبش های عظیم توده ای همچون جنبش دیماه 96  براساس خط مشی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بوجود آوریم.

به نیروی توده ها باور کنیم، خیالات واهی نسبت به نمایندگان سرمایه وتضادهای اقشار آنها را بدور افکنیم و خود را برای مبارزه ای سخت، بغرنج و طولانی آماده سازیم

حزب رنجبران ایران21 ژوئن2019

اعلامیه و اطلاعیه‌ها