نه به انتصابات ریاست جمهوری اسلامی

28 خرداد امسال جمهوری اسلامی نمایشی از دروغ و فریب را در ادامه انتصابات گذشته تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری  براه انداخته است. این بار بعلت نفرت عمومی جامعه از کل سیستم اجتماعی و ساختارها ، سیاست ها ، عناصر و نهادها، عملکردها و برنامه ریزی های رژیم ، فضای بشدت اعتراضی به این نمایش در جامعه شکل گرفته و گسترش یافته. تجربه انتخاباتی تا کنونی نشان داده است که در رژیم های سرمایه داری، انتخابات قادر به تغییرات اساسی به نفع تودهای کار و زحمت نبوده و فریبی برای مشروعیت خریدن از طریق رای گیری برای ادامه استثمار و ستم به کارگران و زحمتکشان است. علاوه بر آن رژیم اسلامی امسال با تعیین 7 کاندیدایی که در چند دهه گذشته درایجاد فقرو گرسنگی و بی حقوقی و سرکوب و شکنجه و اعدام و.....نقش های درجه اول و اساسی داشته اند، و شوهای تلویزیون قصد گرم کردن تنور انتخابات را دارد. اما نهادهای مستقل کارگری ، زنان ، معلمان ، بازنشستگان ، دانشجویان ، روشنفکران ، زندانیان سیاسی ، مادران داغدار، جوانان بیکار، و خلاصه همه استثمارشده ها و ستم دیدگان با پیام ها و اعلامیه  های خود  بطور صریحی اعلام کرده اند بازی انتخاباتی بین بد و بدتر ، انتخابات ما نیست ، این انتصابات است و ما در آن شرکت نمی کنیم. آنها می گویند رای بی رای.

شرایط بحران اقتصادی، بیکاری و گرانی ، تورم و فقر ،ناتوانی دولت در کنترل ویروس کرونا که سراسر جامعه را گرفته است، جان مردم را به لب رسانده است اعتراضات 96 و 98 عکس العمل کوچکی بود از جنایت و خیانت حاکمان به منافع عمومی مردم . این بار مردم در پشت کرده به صنددوق های رای رژیم اسلامی سرمایه همان اعتراض را در اشکال دیگری انجام میدهند. ما از عدم شرکت مردم در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری و مبارزه فعال اعتراضی علیه آن حمایت می کنیم .

در برابر این نمایش انتخاباتی بشدت فریبنده ،کارگران و زحمتکشان هم راه و ابزارهای دموکراسی خود را دارند. ابزاری که حق انتخاب و انتخاب شدن، حق پرسش و تحقیق و بازخواست ، حق عزل انتخاب شده ها توسط انتخاب کنندگان بطور مستقیم از بینادهای اولیه آن برای دخالت مستقیم مردم در قدرت سیاسی ، برنامه ریزی و اجرا و کنترل ، راستی آزمایی منتخبین است. این ابزار دموکراسی که در تجربه تاریخی جوامع بشری تا به حال بارها امتحان شده و برتری ودست آوردهای بزرگی را که برای بشریت بوجود آورده است ، تثبیت کرده است ،هیچ چیزی به جزء شوراهای کارگران و زحمتکشان نیست

نه به پارلمانتاریسم سرمایه داری

زنده باد شوراهای کارگران و زحمتکشان

نه به انتصابات رژیم جمهوری اسلامی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد انقلاب و سوسیالیسم

25 خرداد 1400

حزب رنجبران ایران