مقاومت خلق ستمدیده فلسطین بر حق است

مرتجعان جهان بویژه ترامپ  رئیس جمهور دست راستی و نژاد پرست سابق آمریکا و نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست و رهبران ارتجاعی کشورهای عربی چنین تصور واهی در میان خود پراکندند که موضوع فلسطین تمام شده است و خلق فلسطین برای همیشه به زانو در آمده است. رهبران ارتجاعی خودگردان فلسطین و گروه اسلامی حماس هم سازشگران این وضع شدند و در این سال ها با چندر غازی که کشور های عربی وایران جلو آنها پرت می کردند با تکیه به یک قشر بورژوازی فلسطینی  به بازیگران سیاسی جدا از توده های زحمتکش و ویلان ودربدر فلسطین تبدیل شدند. اما منطق کارگران و زحمتکشان خلق فلسطین چیز دیگریست. مقاومت آنها در برابر نیروهای راست فاشیستی اسرائیلی و ارتش جنایتکار اسرائیل نشان داد توده های مردم فلسطین بهیچوجه منطق تسلیم طلبانه «رهبرانشان» و دنیای قشر کوچک حاکمیت عرب را قبول ندارند. آنها مقاومت و مبارزه را بار دیگر در برابر تجاوزات از خود نشان دادند

تجربه هفتاد سال مبارزه برحق خلق فلسطین نشان میدهد که  بورژوازی و احزاب و سازمان های اسلامی در کلیه زمینه ها ناتوانی خود را در امر رهایی این ملت ستمدیده به خوبی نشان داده اند. دست گدائی آنها بسوی رژیم های عربی و ایران خود از جهانبینی شان بر می خیزد. راه رهایی خلق فلسطین پیروی از یک سیاست  طبقاتی کارگری و انترناسیونالیسم است. توده های زحمتکش کلیه ملتهای منطقه از جمله اسرائیل باید متحد شوند و علیه دشمنان مشترکشان که حکومت های ارتجاعی ضد کمونیستی و ضد کارگری هستند مبارزه کنند. سه قدرت اسلامی منطقه ترکیه، ایران و عربستان هرسه برای ایجاد خلیفه گری اسلامی نوع خود تلاش می کنند و برای رسیدن به این هدف خود به این یا آن امپریالیسم جهانی رو می برند و هر گاه در هر مکان که به سودشان باشد حق خلق ستمدیده فلسطین را نادیده می گیرند. راه رهایی خلق فلسطین اتکا به نیروی خود و توده های به ستوه آمده این مناطق و کشورهاست.

حزب رنجبران ایران و کلیه نهاد های تشکیل داده آن و سازمان انقلابی حزب توده ایران از همان روز تاسیس در نیمه اول دهه چهل از حقوق حقه خلق فلسطین دفاع کرده است .

ما برآنیم که  با توجه به تغییرات بزرگی که در منطقه در حال وقوع است که مهمترین آن عقب نشینی نیروهای نظامی امپریالیسم آمریکا و تقویت محور ناتو با تکیه به ترکیه و اسرائیل، طبقه کارگر ایران و کشورهای ترکیه و عربی یک همکاری عملی مبارزاتی بوجود آورند و علیه هر سه گرایش ارتجاعی: اسلام گرائی سنی فدائیان اسلام که امروز اردوغان آن را دنبال می کند، علیه  ولایت فقیه شیعگری که جمهوری اسلامی آنرا نمایندگی می کند و اسلام سنی گری وهابی که عربستان آن را نمایندگی می کند جبهه متحدی از نیروهای کارگران و زحمتکشان و کلیه نیروهای چپ و مترقی  بوجود آورند .

زنده باد جنبش انقلابی فلسطین

حزب رنجبران ایران