" نه به جمهوری اسلامی ، آری به جمهوری سوسیالیستی "

بیش از چهار دهه مبارزه علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی امروز تغییرات اساسی در ایران رخ داده است.

1 - بزرگترین این رخداد رای اکثریت عظیم مردمی هستند که نه به نظام سلطنتی گفتند وسپس آری  به جمهوری اسلامی  امروز نه به جمهوری اسلامی  می گویند

2 –  پیروی نظام جمهوری اسلامی از سرمایه داری  جهانی و پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیسم آمریکایی که نتیجه ای جز ادامه سیاست های رژیم سلطنتی نیست : دیکتاتوری بازهم سرکوبگرانه ضد کمونیستی، استثمار شدیدتر کارگران و زحمتکشان، ستمگری لجام گسیخته تر علیه زنان، اقلیت های ملی ودینی  جا معه ایران را به لبه پرتگاه فرو پاشیدگی کامل و بربریت سوق داده است

3 – بازماندگان نظام ارتجاعی سلطنتی،بخش هایی از بورژوازی فربه شده رژیم، بخش های از خرده بوارژوازی بریده شده از چپ با حامیان جهانی سرمایه باردیگر در برا بر چنین بحران  ساختاری سرمایه داری حاکم ایران و خیزش عظیم تودها سرا سیمه به میدان آمده اند تا  همانند دوران رستاخیز عظیم تود ه ها علیه رژیم سلطنتی وامپریالیسم آمریکا در سال 1357، نظام سرمایه داری را نجات دهند.

4 – تنها  " نه به جمهوری اسلامی " امروز همان شعا ر "همه با هم " خمینی است  که در عمل نتیجه ای جز انحصار طلبی مشتی کوچک عبا بدوش قرون وسطائی واستقرار یک نظام سرمایه داری  خشن تر از سلطنتی نداشت. صد سال مبارزه طبقه کارگر وکمونیست ها وسوسیالیستها در ایران امروز آلترناتیو سوسیالیستی را به نظام اجتماعی قابل دسترس وتنها برنامه ای برای تغییر بنیادی جامعه کنونی تبدیل کرده است .

5 – بنابراین  شعار " نه به جمهوری  آسلامی " که نیروهای چپ انقلابی دربرابر  اصلاح طلبی دوران خاتمی مطرح کردند و در عمل درستی آن ثابت شده است امروز دیگر بنا به خواست اکثریت عظیم توده های مردم ایران، تکامل یافته و  چگونه نظامی جای آنرا بگیرد  اضافه شده است

6 - چه نظامی به سود این اکثریت عظیم است  : نظامی سوسیالیستی آنهم سوسیالیستی که با شرایط مشخص و ویژگی های جامعه ویران کنونی مطابق باشد ،سوسیالیسمی که در قرن بیست ویکم بناست پیاده شود.سوسیالیسمی که تجارب پیروزی ها وشکست های جنبش های سوسیالیستی دو قرن گذشته را به درستی جمعبندی کرده  واز آنها درس گرفته است.

7 – بنابراین شعار آلترناتیو کارگری دربرابر آلترناتیو سرمایه چنین است :

 " نه به جمهوری اسلامی ، آری به جمهوری سوسیالیستی"

سرنگون بادرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

مرگ بر امپریالیسم

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران