کشتار مردمان ستمدیده بلوچ را محکوم می کنیم

نشانی دیگر از ددمنشی نظام ارتجاعی ضد مردمی سرمایه داری جمهوری اسلامی.  سوختبران را در سراوان بلوچستان به گلوله بستند  وباردیگر به خشن ترین شیوه با زحمتکشان محروم خلق بلوچ برخورد کردند.

از کوزه همان تراود که در اوست. رژیم جنایتکار اسلامی ایران از روز اولش دست به اعدام و کشتار زد و تا امروز همچنان ادامه دارد و منطقی جز پایمال کردن حقوق توده های زحمتکش بویژه از ملیت های ستمدیده ایران را ندارد.

ما  این رفتار ضد مردمی جمهوری اسلامی توسط نیروهای مسلحش را محکوم می کنیم واز کلیه نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب ایران وجهان میخواهیم علیه این اعمال جنایت کارانه بلند شوند ویک صدا انرا محکوم نمایند.

ما همچنان آگاهیم که آنچه در این منطقه می گذرد و مرتجعان منطقه ای آتش بیار معرکه اند ناشی از چهل سال بی تدبیری و سیاست های ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی است .

ما عمیقا باور داریم، کارگران و توده های وسیع ستمدیدگان ایران ، زنان و مردان در برابر این جنایات رژیم مانند همیشه به مبارزه خود ادامه می دهند، باز هم بیشتر متشکل می شوند و بر وحدت و گسترش صفوف خود می افزایند. منطق  توده های استثمار شده وستمدیده تشکل، مبارزه و اتحاد است. نجات ایران از یوغ  حاکمیت ولایت فقیه  مبارزه و بازهم مبارزه تا پیروزی است.

حزب رنجبران ایران

اسفند ١٣٩٩