هرگونه ترور وتروریسم محکوم  است

هرگونه ترور و تروریسم  از نظر کمونیستها محکوم  است اما سال هاست که توسط دولت ها ی ایران، اسرائیل، ایالت متحده آمریکا و عربستان در خاورمیانه اعمال می شود. این سیاست ارتجاعی به خشونت های منطقه ای دامن می زند، دود ش به چشم مردم و سودش به جیب حاکمان کشورها ریخته می شود. ترور نقشی کاملا مخرب علیه جنبش انقلابی و آزادیخواهانه مردم بازی می کند. بنابراین چه در داخل کشور چه بیرون ، چه فردی وچه سازمان داده شده توسط گروهای تروریست وچه دولت ها از نظر ما محکوم است .

رژیم جمهوری اسلامی که رهبرانشان هر روز رجز خوانی می کنند که ایران از دست تروریستها در امن و امان  است ، هنوز از ترور سردار سلیمانی یک سال نگذشته است که سرداری دیگر را بنام محسن فخری زاده مهابادی در روز روشن در آبسرد دماوند ترور می کنند.

چطور است که این نیروی انتظامی تواناست جوانان بی دفاع کارگران و زحمتکشان مارا در دیماه ۹۸ قتل عام کند ولی توانایی جلوگیری از یک ترور عالیترین رتبه نظام خود را ندارد! آیا این امر گواهی بیشتری بر فروماندگی و درماندگی نظام حاکم نیست؟ ونشان از واقعیتی عریان  از اینکه در دستگاه های بالای رژیم جاسوسان اسرائیل و آمریکا رخنه کرده  و ناب ترین و دقیق ترین اطلاعات را در اختیار دستگاههای امنیتی امپریالیسم و صیهونیسم می گذارند.

  دستگاه قلدری سراسر دروغ و تزویر حاکم که نه مسئله نان و کار مردم را حل کرده نه  توانایی حراست از جان حتی دانشمندان خود را دارد؛ تنها و تنها  سرکوبگر مردم ایران است. درست بدین خاطر است که مردم هر روز بیشتر به این نتیجه میرسند  نظام از بیخ و ریشه فاسد است  و هیچ راهی جز متشکل شدن اکثریت عظیم مردم برای به زیر کشیدن این رژیم فرومانده و درمانده ندارند و این راه موثر ترین و کم خرج ترین راه است.

همه نیروها ی آگاه کارگری باید یکی شوند و با نفی دیالکتیکی خود حزبی انقلابی بدست جوانان پیشرو زن و مرد کارگر در کارخانه و در مرکز کارگری طبق شرایط مشخص بوجود آورند،

همه نیروهای کارگری باید سازماندهی کارگری را بعنوان امری حیاتی وا استخوانبندی حرکت انقلابی کنونی در سراسر ایران بازهم بیشتر به پیش برند،

اکثریت عظیم مردم آزادیخواه، سوسیالیست، کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران و دانشجویان  جواب چه باید کرد را اتحاد اتحاد و اتحاد می دهند . باید به خواست آنها پاسخ گفت وبدان عمل کرد،

این سه وظیفه چون کلافی تنیده بهم خمیر مایه قدرت همگانی اند و  بعنوان وظایف عملی جلو پای هر فعال سیاسی - اجتماعی برای فتح قله ها وپیروزی هستند.

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران