زندانیان سیاسی را فورا وبدون قید شرط آزاد کنید

نسرین ستوده طی نامه ای از زندان اوین ضمن تشریح وضع ناعدالتی های موجود در برخورد به زندانیان عقیدتی وسیاسی  می نویسد با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می زنم او بنا بر حرفه حقوقی خود و سال ها تجربه مستقیم زندان با موشکافی  دقیق به وضع زندان ها و رفتار با زندانیان برخورد کرده است . او به درستی تاکید دارد  بی عدالتی و بی قانونی حاکمیت دارد . ما ضمن تاکید بر آن نکات و تائید آنها با توجه به  ماهیت رژیم جمهوری اسلامی و تجربه سال های طولانی مبارزه برای آزاد کردن زندانیان سیاسی، ضروریست روی نکته زیر انگشت گذاریم :

منطق رژیم جمهوری اسلامی منطقی است ضد دمکراتیک که تنها از طریق مبارزه و شکست  آن می توان حق خود را از آن گرفت. این روز ها سالگر د کشتار دهه ی شصت را برگزار می کنیم، تجربه ای بس تلخ  که حکایت از دد منشی سران این نظام دارد که هنوز مجریان این جنایات در راس نظام قرار دارند. علاوه بر این  بیش از چهار دهه زندانیان سیاسی و احزاب و تشکل های حامیان آنها، بسیاری از ارگانهای حقوق بشری جهانی، سندیکاها و تشکلات کارگری جهانی  ضمن محکوم کردن کشتارها و رفتار جنایتکارانه  رژیم جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی  در عمل دریافته اند که نظام حاکم ایران هیچگاه اصلاح نشده و هیچگاه پاسخی به خواست های زندانیان نداده است. چنین است منطق مرتجعان حاکم کشور ما. البته در مقابل این منطق ارتجاع منطق کارگران وزحمتکشان است که هیچگاه از مبارزه بهر شکلی دست بردار نیستند و می دانند پیروزی را در نبردهای پی در پی بدست خواهند آورد. بدون شک اعتصاب غذا توسط زندانیان یکی از این نبرد هاست. اما باتوجه به حرکت عظیم کارگری در سراسر ایران، با توجه به اعتصاب واعتراض کارگران هفت تپه که پس از نزدیک دوماه توانسته با موفقیت در گسترده کردن  اعتصاب کارگری موثر واقع شود،  باید کارزار پشتیبانی از خواست آزادی زندانیان سیاسی  را با پشتیبانی از مبارزات در حال گسترش جنبش کارگری و دیگر مبارزات اجتماعی پیوند داد. تنها با چنین منطقی است که رژیم جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی است، تنها با مبارزات وسیع توده ای که کارگران نقش تعیین کننده ای در جامعه کنونی بعهده دارند می توان امیدوار شد که در زندانها کمی تعدیل در شدت تجاوز به حقوق زندانی بدست آید و اعتصاب غذا ها به ثمر رسد. 

حزب ما براین باور است که پیوند همه جانبه گرایش های سوسیالیستی و کمونیستی با  جنبش های جاری کارگری و توده ای هرروز شرایط را برای ایجاد یک آلترناتیو راستین اجتماعی منطبق با شرایط  جامعه ایران فراهم می سازد. ایران کنونی احتیاج به حزب پیشرو طبقه کارگر متحد دارد. حزبی که بر اساس اصول و برنامه ای بتواند تدارک یک انقلاب اجتماعی عمیق وریشه ای را سازمان دهد. از اینکه این رژیم هنوز پا برجا مانده، نبود چنین حزبی است و گرنه از همان روز های اولیه مبارزات فردی وجمعی و حتی توده ای و مسلحانه  علیه رژیم موجود بود وهست.  اوضاع بغرنج جهان وایران ضرورت وجود چنین حزبی را بطور مبرمی در خواست دارد. باید به این ضرورت پاسخ داد وگرنه باردیگر تجربه ی آبان ماه ٩٨ تکرار خواهد شد.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

پیروز باد مبارزات کنونی کارگری

برای یکی کردن کلیه مقاومت ها و مبارزات مبارزه کنیم

حزب رنجبران ایران ۲۶ مرداد ۱۳۹۹