نه به اعدام

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر وحشیانه برای انتقام از مبارزان و جوانان زن و مرد زحمتکش ایران، به میدان آمده است.

بحران عمومی اقتصادی و اجتماعی، فقر عمومی تهدستان؛ بیکاری هرروز در حال گسترش، ناتوانی حکومت در کنترل ویروس کرونا و کشتار روزانه بیماری بر اثر سیاست‌های قرون وسطائی روحانیت جاهل، بی دانش و خرافاتی، سیاست زن ستیزی بخصوص نفرتbild آنها از زنان مبارزی که شجاعانه این روزها پا به میدان مبارزه گذاشته‌اند و در زندان ها با تمام فشارهای غیر انسانی به مقاومت خود ادامه می دهند. گرانی بدون کنترل وتورم سرسام آور که قدرت خرید حقوق بگیران ومزد بگیران لحظه ای پائین می کشد و سفره‌ی آنها را تا حد نان خالی تنزل داده است.در چنین وضعی همانند گذشته رژیم سرمایه داری قرون وسطایی اسلامی  حربه اعدام را در پیش گرفته است. رژیمی که در جهان رتبه اول را نسبت جمعیتش دارد. این ها منطقشان مانند همه مرتجعان سرکوب و شکنجه واعدام است.همانطور که رژیم سلطنتی هم با درجه ای کمتر خیال می کرد با کشتن مخالفانش به نظامش ابدیت می بخشد اینها هم بر همان منوال ادامه داده اند و با اعمالشان حتی بربریت قرون وسطا را هم سفید کرده‌اند.

امروز موج بزرگی از مبارزه ،اعتراض و اعتصاب سراسر ایران را فرا گرفته است. در ادامه این مبارزات باید با تمام قدرت متحدانه علیه اعدام سه جوان  مبارز در آبانماه  98 به نام های سعید تمجیدی ، امیر حسین مرادی و محمد رجبی ایستادگی کنیم.

حزب ما که در مبارزه نیم قرن در هردو رژیم شاهد اعدام های بهترین  اعضای خود توسط جنایتکاران حاکم بوده است ، امروز با تمام نیرو از منطق مبارزه و مقاومت به عنوان تنها راه درست برای جلوگیری از اعدام این سه نفر پشتیبانی می کند و خواهان لغو حکم اعدام و  آزادی فوری و بدون قید شرط آنان است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

علیه شکنجه ، علیه اعدام.

حزب رنجبران ایران

اعلامیه و اطلاعیه‌ها