شانزده آذر

شا نزدهم آذر روز خیزش بزرگ دانشجویی در دوران سرکوب عمومی  پس از کودتای امپریلیستی 28 مرداد 1332 است . روزی است که نماینده  کودتاگر آمریکا ریجارد نیکسون به تهران می آید تا  از همدستان خود  محمد رضا پهلوی و آیت الله کاشانی متحدان تاریخی  قدرت سیاسی در ایران،   قدردانی کند.

 دانشجویان بی هراس از مرگ  در صحن دانشگاه متحد فریاد می کنند مرگ بر آمریکا ، مرگ بر کودتا گران. در 16 آذر آنها با فدا کردن جان خود نگین سرخ فردا را کاشتند و ما در این شصت وپنج سال شاهد مبارزات پیوسته ی نسل اندر نسل دانشجویان بودیم. کنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان ایرانی 16 آذر را به روز تاریخی دانشجویی تبدیل کرد و نام پر افتخار این روز را  بر روی نشریه خود گذاشت.

جنبش دانشجویی در زمان جمهوری اسلامی چندین بار زیر سرکوب و یورش های گسترده حزب الله و نیروهای امنیتی و کشتار قرار گرفته است .روند ایزوله شدن رژیم در میان تودهها بدون حضور فعال دانشجویان و روشنفکران و مبارزات آنان امکان پذیر نبود. بسیاری از اعضای سازمان های چپ و انقلابی از دانشگاهها آمده بودند و آنها نیروی فکری عظیمی در خدمت مبارزه برای آزادی و رهایی در جامعه ایران هستند

امروز که پس از خیزش انقلابی دیماه 96، در صد شهر ایران که روند مبارزات کارگری وتوده های عظیم   به جریان اصلی تغییر  تیدیل شده است ،جنبش دانشجویی   که دراین صد سال گذشته  متعلق به ارودی کار ،واز لحاظ گرایش عقیدتی متاثر از کمونیسم و برضد متافیزیک  بوده امروز سمت سوی تاریخی خود را با درایت تر از گذشته دنبال می کند و شعارش تا حد ما فرزندان کارگرانیم عمق یافته است. در این شصت و پنج سال سیمای عمومی جنبش دانشجویی هم بسیار تغییر کرده است . کمیت آن که در آستانه انقلاب 57 صدو چهل هزار بود امروز سر به پنج میلیون زده است ،زنان که در آن زمان اقلیت کوچکی بودند امروز  اکثریت را تشکیل می دهند. علاوه براینکه فرزندان اقشار پایین جامعه هم با در صد بالایی در میان آنها می باشند.

رژیم اسلامی ممکن است با کشتار ،سرکوب و بگیر ببند بطور موقت جلوی گسترش سازماندهی نیروهای مترقی جا معه را بگیرد اما در زمینه فرهنگی در برابر این لشگر عظیم داشجویی با شکست کامل برو شده است . امروز  دانشجو یان ایران طبق ارزیابی های موجود یکی از سکولار ترین ترکیب جوامع خاورمیانه می باشند . استفاده از وسایل رسانه ای مدرن و دیجیتالی در ردیف یکم منطقه قرار دارند. بنا براین  بذری که دانشجویان  در شانزده آذر کاشتند امروز ثمره اش دیده می شود . آنها بی شک نقش مهمی در اوضاع کنونی جامعه بازی خواهند کرد

طی بیش از 60 سال از تاریخ این قتل وحشیانه دانشجویان و مبارزاتی که بارها علاوه بر به هلاکت رساندن دانشجویان در دانشگاهها، شهرها، زندانها و اعدامها  توسط سلطنت طلبان، مذهبیون اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان ، سکولارها، ملی گراها و…همراه با رشد مبارزاتی هرچه بیشترکارگران و زحمت کشان، دانشجویان نه تنها درشرکت در مبارزات توده های زحمت کش بلکه در پیوند یافتن هرچه بیشتر دانشجویان در صف مبارزاتی کارگران و زحمت کشان شرکت داشته و برای رهائی توده های کارگر و زحمت کش نقش فعالی ایفا کرده اند.خیزش وآگاهی یافتن هر چه بیشتر طبقه کارگر و پیشروان آن شرایط را برای پیوند جنبش دانشجویی به جنبش کارگری را میسر کرده است.

پیش بسوی پیوند جنبش دانشجویی با جنبش توفند وقدرتمند کارگری

 گرامی باد یاد دانشجویان مبارز به خون خفته  آزادیخواه و انقلابی!

سرنگون باد  رژیم سرمایه داری  جمهوری اسلامی

شادنزده آذر 1397

حزب رنجبران ایران

by ranjbar • دی ۵, ۱۳۹۷

اعلامیه و اطلاعیه‌ها