پیروز باد اعتصاب گسترده کارگران هفت تپه

از بیست وششم خردادماه  با ر دیگر کارگران هفت تپه برای گرفتن  حقوق  خود مجبور شدند دست از کار بکشند. در همه جای دنیا دولت ها در این ماه های حمله ویروس کرونا بنوعی هرچقدر هم ناچیز کمک خرجی میدهند در ایران حتی حقوق ناچیز کارگران را سرمایه داران نمی دهند.

کارگران هفت تپه قبل از دست زدن به اعتصاب  خواست های پنج گانه خود را اعلام کردند :

یکم – پرداخت فوری حقوق معوقه

دوم – کوته کردن دست بخش خصوصی  از هفت تپه

سوم-  ثروت های اختلاس شده باید به کارگران برگردانده شود

چهارم- کارگران اخراجی باید به کار برگردند

پنجم – بازداشت ومجازات اسد بیگی – رستمی

مبارزات کارگران هفت تبه در نیم قرن گذشته علیه سرمایه داران خصوصی و دولتی نمونه است. آنها در نبرد های پی درپی بر این اصل مبارزاتی پافشاری کرده اند که در برابر کارفرما یان ستمگر ودزد راهی جز تشکل واتحاد نیست.اینبارهم با ارائه ی خواست های پنچگانه   توانستند متحدا از کلیه بخش های تولیدی هفت تپه د ست به اعتصاب زنند.

حزب رنجبران ایران ایران که خود را هیچگاه جدا از طبقه کارگر نداسته واز رهنمود " چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است " پیروی کرده، امروز هم در سمت کارگران مبارزه هفت تپه ایستا ده است و تمام نیرو از اعتصاب کارگران هفت تپه پشتیبانی می کند..

پیروز باد اعتصاب واعتراض کارگران هفت تپه

نه به خصوصی سازی ، آری به اداره شورایی کارگری

زند باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

اول تیر ماه