به یاد رفیق هادی جفرودی

رفیقی دیگر از جنبش پرافتخار کارگری و سوسیالیستی ایران، ما را بدرود گفت. رفیق هادی جفرودی، از فعالین کنفدراسیون محصلین و دانشجویی ایران، از بنیانگزاران سازمان کمونیستی طوفان و پیشتاز رفقای عازم ایران در دوران دیکتاتوری سیاه شاهنشاهی برای سازماندهی کمونیستی به داخل رفت. او پس از سالها مبارزه وفادار به طبقه کارگر پس از دستگیری در زیر شدیدترین شکنجه ها ایستاد و با سرنگونی نظام سلطنتی توانست از زندان رهایی یابد. او یکی از بنیان گذاران جمع پیوند در سال ۲۰۰۸ بود
رفیق هادی جفرودی از دوستان نزدیک حزب رنجبران ایران، هم بند رفیق علی صادقی، که امسال او هم ما را ترک کرد، در دوران سخت زندان شاه بود.
بی شک نام جفرودی با جنبش نوین کمونیستی در جدایی از رهبری رفرمیستی حزب توده و تلاش او برای ایجاد حزب نوین سیاسی پرولتاریا هرگز فراموش نخواهد شد.
جنبش کمونیستی ایران رفیق پرارزش و از خودگذشته دیگری را از دست داد. به رفقای هم رزم او، به خانواده و دوستانش صمیمانه تسلیت می گوییم.

حزب رنجبران ایران

هفدهم آبان ۱۳۹۸ برابر با هشتم نوامبر

اعلامیه و اطلاعیه‌ها