به یاد رفقای گرانقدری که دیگر در میان ما نیستند.

چهل سال پیش در سال 1359 ، چند ماه پس از برگزاری کنگره اول حزب رنجبران ایران که از اتحاد9 تشکل کمونیستی در تهران بر گزارشد، دفتر سیاسی حزب به اتفاق آرا خط مشی عمومی مصوبه کنگره اول را مورد نقد قرار داد و آنرا از اساس تغییر داد. مضمون اصلی این تغییر ارزیابی از رژیم تازه پای جمهوری اسلامی به رهبری خمینی بود. کنگره اول رژیم جمهوری اسلامی را یک نظام عبوری ضد امپریالیستی متعلق به بورژوازی و خرده بورژوازی ارزیابی کرد و بر خورد دو گانه را نسبت به آن در پیش گرفت. دفتر سیاسی با بررسی اوضاع تغییر یافته رژیم جمهوری اسلامی را ضد انقلابی و ضد کمونیستی ارزیابی کرد ومشی عمومی حزب را مبارزه برای سرنگونی آن قرارداد.بر اساس این مشی حزب وارد فاز نوینی شد که در شرایط سختی از یک حزب عمدتا علنی به حزبی مخفی،از حزبی مسالمت آمیز به حزبی مسلح در دفاع از خود تبدیل شود. ما در اینجا و به یاد رفقای از خود گذشته ای که در آن شرایط سخت سر کوب خشن که ایت الله خلخالی ها یکه تاز میدان بودند و در زیر شکنجه از آرمان پرولتاریای خود دفاع نمودند و راه ادامه مبارزه تا آخر حزب را با خون خود گلگون کردندد، سند را انتشار می دهم. سند دفتر سیاسی معروف به " حسین رشتی " و سند مصوبه دومین کنگره حزب بنام "شرایط وعلل اشتباهات ما "
یاد رفیق عباس صابری از پیشگامان گروه فلسطین وعضو دفتر ساسی حزب رنجبران و دبیر تشکیلات ایالتی حزب در خوزستان
یاد رفیق منصور قاضی عضو دفتر سیاسی ،دبیر تشکیلات ایالتی حزب در مازندران
یاد رفیق عباس تمرجی عضو کمیته مرکزی ودبیر تشکیلات ایالتی حزب در خراسان
یاد محمود بزرگمهر سردبیر نشریه رنجبر ارگان حزب
یاد هوشنگ امیر پور عضو دفتر سیاسی
یاد فرامرز وزیری عضو دفتر سیاسی سردبیر نشریه رنجبر و دبیر تشکیلات گیلان
یاد عباس برخوردارعضو دفتر سیاسی مسئول اسناد
رفقای که سند دفتر سیاسی را در بهمن ماه 1359 مهر تائید زدند وبا دفاع از آرمان های خود در برابر شکنجه و آزار برای شکستن روحیه آنها ایستادند وجان خود را فدا نمودند.

حزب رنجبران ایران

اعلامیه و اطلاعیه‌ها