اعلامیه

ایران  را سراسر نفرت و انزجا ر فرا گرفته است

by ranjbar • بهمن ۹, ۱۳۹۷

Turn off for: Persian

قشون سیاه پوشان جنایتکار خامنه ای نماینده ی سرمایه داری کلان ایران هراسناک از خیزش جنبش کارگری ایران  شبانه به خانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ریختند و با ضرب وخشونت  وحشیانه ای آنها را ربودند. بیانه سندیکای هفت تپه  در این مورد خطا ب به حاکمیت می گوید:

به لشکر کشی پایان دهید

خبر تکمیلی در باره بازداشت اسماعیل بخشی نماینده کارگران وعضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

بر اساس آخرین خبر رسیده ساعت ۲۳/۵۵ دقیقه امشب_ یکشنبه شب_  ۱۵ (پانزده ) ما شین پاترول!!؟ که حامل تعداد زیادی نیروی مسلح بوده ،به خانه اسماعیل بخشی حمله ور شده و‌اسماعیل بخشی را به  مکان نامعلومی انتقال داده اند.

این لشکر کشی تنها از سر استیصال صاحبان سرمایه و حامیان آنهادر پاسخ به خواست و مطالبات کارگران است

لشکر کشی به خانه یک کارگر و ایجاد رعب و  وحشت در یک شب تاریک چه معنایی دارد؟

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن این لشکر کشی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی ، علی نجاتی و دیگر کارگران زندانی می باشد

کارگر زندانی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

یکم بهمن ۱۳۹۷

پدرسپیده_قلیان امروز گفت: نحوه‌ بازداشت جنایت و شکنجه‌ی محض است. با ناراحتی و‌ نگرانی شدید می‌گوید: ساعت ۷صبح ۱۲مامور مرد و دو مامور زن با خشونت ریختند خانه،  دندان‌های پسرم را شکستند من و همسرم را کتک زدند گفتند دخترت را هم می کشیم. خواهش می‌کنم نگذارید بچه های ما را بکشند.

در ادامه گفت: این همه سال داستان دو طفل مسلم را برای ما گفتند با بچه‌های من بدتر رفتار کردند، با دیگ غذا زدند توی سر دخترم، سپیده فریاد می‌زد. دست و پای پسرم را بستند انداختند صندوق عقب ماشین. من رفتم اطلاعات شوش گفتند تو را هم بازداشت می‌کنیم.

پدر سپیده_قلیان می‌گوید که جان سپیده و برادرش در خطر است، یکی از ماموران لحظه بازداشت فریاد می‌‌زد همه ولش کنن، من یکی ولش نمی‌کنم، می‌کشم این دختر رو.

حزب رنجبران ایران همراه جنبش پر افتخار کارگری و در همبستگی با سندیکای کارگران هفت تپه ضمن محکوم کردن این رفتار وحشیانه رژیم سرمایه داری اسلامی از همه نیروهای آزادیخواه ،چپ وکمونیست دعوت می کند  دریک صف به دفاع از قربانیان این جنایات بر خیزند .دستگاه های امنیتی رژیم از درون پوسیده و در مقابل خیزش توده ای در صفی متحد و همبسته تاب مقاوت نخواهد داشت. مرتجعان تا آخرین لحظه همچنان کینه توزانه  مردم را سرکوب می کنند ومنطق کارگران و زحمتکشان مقاومت و مبارزه تا آخر تا پیروزی است. .

حزب رنجبران ایران

یکم بهمن ۱۳۹۷

اعلامیه و اطلاعیه‌ها