در دفاع از مبارزات ستم دیدگان روژاوا، جبهه ستم دیدگان بین‌المللی را سازمان دهیم.

مرتجعین جهان منطقی جز تجاوز، زور، شکنجه، زندان و کشتار ندارند. اردوغان در رویای احیای خلیفه‌گری عثمانی با حمله به روژاوا، ماجراجویی نظامی جدیدی  را آغاز کرده است. پان ترکیسم با قتل عام  ملت‌های ارمنی، کرد، یونانی و عرب، توده‌های وسیع همان ملت‌ها را علیه خود بر انگیخته است. امروز روژاوا به میدان بزرگ مقاومت در برابر وحشی‌گری این فاشیست لجام گسسته تبدیل شده است. تجربه تاریخی به عیان نشان داده است که باید خیالات واهی را نسبت به پشتیبانی امپریالیستها و نیروهای ارتجاعی از جنبش‌های مترقی منطقه بدور ریخت و یک جبهه وسیع بین‌المللی از کلیه استثمار شوندگان، ستم دیدگان، نیروهای دمکراتیک وازادی خواه بوجود آورد و جنگ مقاومت روژاوا را به جنگ پیروزی علیه رژیم‌های فاشیستی جنایتکار ترکیه، ایران، اسرائیل، عربستان، سوریه و دخالت کلیه نیروهای مرتجع امپریالیستی تبدیل کرد.

حزب رنجبران ایران

 هجدهم مهر ۱۳۹۸ برابر با دهم اکتبر ۲۰۱۹

اعلامیه و اطلاعیه‌ها