به پیش برای انقلابی دیگر

خیزش های عظیم توده ها در سالهای 56 و57 با اینکه رژیم سلطنتی پهلوی را برانداخت ولی بر اثر دخالت آمپریالیسم و غصب قدرت سیاسی توسط دارو دسته فدائیان اسلام به سرکردگی خمینی با شکست روبروشد و نیروهای آزادیخواه وانقلابی به درستی  ایستادند و در این 42 سال سنگر به سنگر جنگیدند و امروز شاهد آخرین نبرد مردم ستمدیده و زحمتکش ایران هستیم که شعار تاریخی  نه به جمهوری اسلامی  را فعلیت بخشند .

توده های جان به لب رسیده ، کارگران و زحمتکشان ، زنان ستمدیده پیشتازان سبک بال انقلابی دیگر، از فردای پیروزی نظام نکبت بار رژیم اسلامی  راه را نشان دادند :

رژیم سرمایه داری در هر شکل آن یک رژیم ضد انقلابی و استثمارگر و ستمگر است

برای سرنگونی انقلابی رژیم حاکم بایستی یک الترناتیو مترقی، انقلابی و توده ای شکل گرفته باشد

از همین امروز بایستی نیروها و عناصر بورژوازی که با زد و بند با امپریالیست ها خواهان گرفتن قدرت سیاسی و به کجراه بردن مسیر انقلاب هستند، را افشا نمود.

فقط نیروی متحد آگاه  و متشکل مردم قادر به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی هستند.

برای به گور سپردن جمهوری اسلامی باید

کلیه نیروهای کمونیستی وسوسیالیستی  بر اساس اصول وبرنامه ای مشخص منطبق با شرایط امروز ایران یکی شوند و حزب کمونیست واحد و سراسری را با شرکت در جنبش کارگری و زحمتکشان بوجود آورند

تشکل های مستقل کارگری را به نیروی سازمانده برای گسترش تشکل های کارگری در سراسر ایران تبدیل کرد

وسیع ترین نیروهای اجتماعی مترقی جامعه  که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستند  را برای تحقق انقلابی دیگر ، انقلابی برای 99 در صدی ها بسیج ومتشکل کرد

نه به جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

خاتون آباد

صد سال مبارزه کارگران ایران، صد سال سازماندهی، اتحاد وهمبستگی، صد سال شلاق و شکنجه و اعدام و دار و حلق آویز چنین است رفتار نظام های حاکم نمایندگان سرمایه داری ایران. نسل اندر نسل مبارزه چنین است منطق طبقه کارگر.

 چهارم بهمن 1382 – در حکومت باصطلاح اصلاح طلبان این حامیان نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی که چرک وخون از پنجه هایشان می چکد در برابر اعتصاب و تظاهرات مسالمت آمیز کارگران مجتمع «ذوب مس» خاتون آباد بجای دادن پاسخ مثبت به درخواست های حق طلبانه آنها، توسط گارد ضد شورش آنها را به رگبار بستند و چهار کارگر مبارزه را در جا کشتند و دهها تظاهر کننده را زخمی ودستگیر کردند.  مجتمع «ذوب مس» یکی از پروژه هایی بود که برنامه غارت منابع معدنی ایران طبق سیاست نئولیبرالیستی رژیم جمهوری اسلامی ریخته شده بود و باید رژیم به سرمایه داری جهان نشان میداد که پشت نیروی کار ارزان از پشتیبانی نیروهای مسلح حاکمیت برخوردار است تا حدی که از به رگبار بستن کارگران ابائی ندارد.

یاد جانباختگان این سرکوب خونبار جاویدی، مومنی، ریاحی و مهدوی الهام بخش مبارزه زحمتکشان ایران است و برای همیشه زنده خواهد ماند. رژیم جمهوری اسلامی یکی از مباحاتش اینست که تولید مس را در کشور به سطح بیستمین در سطح جهانی رسانده و دولت روحانی در برنامه چهارساله ای که ریخته مدعی است اشتغال زایی را تا چهار هزار نفر ارتقا خواهد داد. بی شک با گسترش و تمرکز کارگری در خاتون آباد، سرمایه داری ایران گورکنان خود را خلق می کند. در روز 24 ژانویه مطابق با پنجم بهمن ماه 99 بیش از 25 نهادهای چپ ودموکراتیک در خارج کشور در سراسر دنیا سالگرد کشتار چهارم بهمن هشتاد دو را به کارزاری علیه رژیم ضد کارگری حاکم تبدیل کرده اند.

حزب رنجبران ایران که جزیی از طبقه کارگر بوده و هست و وظیفه خود را پشتیبانی همه جانبه وهمه روزه و تا به آخر از جنبش های کارگری میداند و از این کارزار گسترده پشتبانی می کند. نیروهای متشکل چپ و کمونیست بی شک وفادار به مشی عمومی سیاسی انقلاب سوسیالیستی که تنها آلترناتیو درست و قابل تحقق برای رهایی ایران وتوده های وسیع زحمتکشان وستمدیدگان است همراه این ابتکار نهادهای چپ ودمکرات خواهند بود.

هیچ نیرویی در برابر لشگر میلیونی گورکنان سرمایه داری قادر به مقاومت نخواهد بود

یاد جانباختگان ذوب مس خاتون آباد هرگز فراموش نخواهد شد.

چهارم بهمن را به روز مقاومت ومبارزه کارگری علیه سرمایه تبدیل کنیم.

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

دستگیر شدگان کردستان را بدون قید و شرط آزاد کنید

در روزهای اخیر ما شاهد دستگیری دهها نفر از فعالین مدنی، دانشجویی و زیست محیطی در شهرهای مختلف کردستان هستیم، این هجوم گسترده با اینکه تازگی ندارد و چماق سرکوب دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در کردستان همیشه دراز و سنگین بوده است. اینبار این بازداشت های گسترده بازتابی وسیع بخود گرفته و نگرانی خانواده های بازداشت شدگان را دو چندان کرده است. آیا بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی، خلخالی دیگری را به کردستان روانه کرده است؟ آیا فرمانده کل قوا از ترس خیزشی دیگر برای جلو گیری از هرگونه اعتراضی گسترده با توجه به ناتوانی های حکومت در کردستان دست به چنین دستگیری های گسترده در شهرها و روستا های کردستان زده است؟ منطق رژیم جمهوری اسلامی بنا بر ماهیت ضد مردمی وارتجاعی اش، جز سرکوب و بکار برد زور در برابرهرگونه آزادی بیان، فعالیت های مدنی و حتی دفاع از محیط زیست و حقوق بشر، نیست. چهاردهه اعمال چنین منطقی جز شکست چیزی برای حاکمان به بار نیاورده است. امروز رژیم جمهوری اسلامی در مناطق کرد نشین از کمترین پشتیبانی برخور دار است. مقاومت وپایداری در مقابل منطق حاکمیت در این سالها حرف اول را زده است و بی شک همچنان خواهد زد. باید متحدا برای آزادی بدون قید وشرط دستگیر کنندگان بر خیزیم. امروز رژیم جمهوری اسلامی در مانده وفرومانده است ،تضادهای حکومتی هر روز بیشتر آنرا مختل می کند، توده های عظیم کارگران در سراسر ایران در حرکتند، بازنشستگان هر روز برای کسب حقوق در خیابان ها در اعتراضند. همینطو راست کارکنان زحمتکش واز خود گذشته جبهه ی بهداشت و مبارزه با کرونا. بدین طریق رژیم حلقه به حلقه توسط مردم در محاصره قرار دارد. منطق رژیم دراین سالهای طولانی جز شکست برایش ببار نیاورده است .بی شک اینبار هم با مبارزه ومقاومت متحد و سراسری پیروزی از آن بازداشت شدگان است .

حزب رنجبران ایران

۷ بهمن ۱۳۹۹

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ